NORMATIVA

Els nous estatuts permetran a l'entitat transformar-se en les possibilitats que obre la llei

La Caixa adapta els seus estatuts a la nova normativa

L'entitat estableix que l'exercici del càrrec de membre dels òrgans de govern serà incompatible amb els càrrecs polítics electes

L'assemblea general extraordinària de La Caixa ha aprovat aquesta tarda l'adaptació d'alguns articles dels seus Estatuts al Decret Llei 5/2010, de 3 d'agost, de modificació del Text refós de la Llei de Caixes d'Estalvi de Catalunya, que, al seu torn, adapta les modificacions recollides en el Reial Decret-llei 11/2010, de 9 de juliol, d'òrgans de govern i altres aspectes del règim jurídic de les Caixes d'Estalvi.

Els nous estatuts de l'entitat permetran que l'Assemblea General pugui acordar la transformació de l'entitat en cadascuna de les possibilitats que obre la llei: l'exercici indirecte de l'activitat financera de la caixa a través d'una entitat bancària, la transformació en una fundació de caràcter especial traspassant el seu negoci a una altra entitat de crèdit, i la creació d'un sistema institucional de protecció (SIP).

L'entitat adapta a la normativa catalana la composició dels diferents sectors representats en els òrgans de govern. Varia la composició de l'Assemblea i de la Comissió de Control, encara que aquests canvis no entraran en vigor fins a la renovació dels òrgans de govern que tindrà lloc el 2012.

L'entitat també estableix en els seus estatuts que l'exercici del càrrec de membre dels òrgans de govern serà incompatible amb el de tot càrrec polític electe. Les persones que es vegin afectades per aquesta modificació, segons recull la Disposició Transitòria Sisena del Reial decret-llei 11/2010, cessaran en l'exercici del seu càrrec quan finalitzi el seu mandat i, en qualsevol cas, abans del 14 de juliol de 2013.

En la futura composició de l'Assemblea, augmentarà en 6 el nombre de representants dels impositors, fins als 64 membres, i es reduirà en 3 el de corporacions locals, fins als 31, i en uns altres 3 el d'entitats fundadores i d'interès social, que tindran un total de 45 representants.

A la comissió de control, els impositors tindran un representant més i comptaran, per tant, amb un total de 4 membres, mentre que les entitats fundadores i d'interès social tindran dos membres en el 2012, un menys que en l'actualitat.


Més continguts de