La lletra petita del pla de xoc de Sánchez: els autònoms tindran atur si tenen pèrdues del 75%

Les empreses de més de 50 empleats hauran de pagar el 25% de la seguretat social si fan un ERTO

El reial decret de mesures extraordinàries presentat aquest dimarts pel president del govern central, Pedro Sánchez, ja ha estat publicat aquest dimecres al Butlletí Oficial de l'Estat. En grans termes el pla de xoc preveu mobilitzar 200.000 milions d'euros per sostenir l'economia espanyola. Tot seguit, però, desgranem la lletra petita del decret.

Mesures per als autònoms

Tindran accés a l'atur

Podran optar a aquesta prestació els autònoms que deixin de facturar almenys un 75% menys respecte a la mitjana del semestre anterior o els que suspenguin la seva activitat per la crisi del Covid-19. Per acollir-se a l'atur, l'autònom haurà de complir dos requisits: estar afiliat i en alta a la Seguretat Social des que es va decretar l'estat d'alarma i estar al corrent dels pagaments. Si no es compleix aquest últim punt, el decret dona un termini de 30 dies naturals improrrogables perquè els treballadors per compte propi ingressin la quantitat pendent.

Quant cobrarà l'autònom i durant quant temps?

La quantitat que cobraran els treballadors per compte propi es determinarà aplicant el 70% de la base reguladora. Si no s'acredita el període mínim per tenir dret a la prestació, percebrà el 70% de la base mínima de cotització del règim d'autònoms, si s'escau, és a dir 661,08 euros, ja que la base mínima és de 944,40 euros.

La prestació serà d'un mes i es podrà ampliar fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, si és que es prorroga, tal com ja va deixar entreveure aquest dimarts el govern espanyol. El decret deixa clar que en aquest temps no se li restarà temps d'atur en cas que en un futur hi hagi de recórrer perquè cessa l'activitat.

¿Els autònoms que segueixin amb la seva activitat hauran de continuar pagant la quota mensual?

Sí, en aquest sentit no hi ha canvis, tot i que altres països com França hagin optat per no fer-la pagar. De fet, l'oposició en bloc ha demanat en la sessió al Congrés d'aquest dimecres que s'eliminés aquesta quota, però el govern no ho preveu.

Mesures per a les empreses i els assalariats

¿Totes les empreses que presentin un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) estan exemptes de pagar la seguretat social?

No. Les empreses amb menys de 50 treballadors no hauran de pagar les quotes a la seguretat social del seus treballadors. Ara bé, les companyies que tinguin 50 o més empleats hauran de pagar un 25% d'aquestes quotes. Les empreses es podran acollir aquesta mesura amb el compromís mantenir els treballadors durant un termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat.

¿Per on aplicarà l'Estat aquesta exoneració de les quotes de la seguretat social?

Per la Tresoreria General de la Seguretat Social a instància de l'empresari i prèvia identificació dels treballadors i període de suspensió o reducció de jornada.

Quantes empreses han presentat ERTOS?

Fins aquest dimecres se n'han presentat 360 i afecten 27.651 treballadors. Cal recordar que 14.800 són de Seat. Per demarcacions a Barcelona n'hi ha 224 que inclouen 25.976 empleats, a Tarragona 49 amb 783 treballadors, a Lleida 48 amb 303 persones i a Girona 39 amb 589 treballadors.

¿Tots els treballadors afectats per un ERTO podran cobrar l'atur?

Sí, també el cobraran els empleats que no compleixin amb el període de cotització mínim exigit. L'Estat serà qui es faci càrrec de la prestació.

Moratòries d'hipoteques

Qui hi pot optar?

Els aturats i els empresaris que els hi baixi la seva facturació un 40% per la crisi del coronavirus. Per acollir-s'hi, el conjunt d'ingressos de la unitat familiar no pot superar en el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria en tres vegades l'Indicador Públic mensual (IPREM), que aquest 2020 és de 537 euros mensuals, o en quatre si algun membre de la família té una discapacitat superior al 33%, en situació de dependència o acredita incapacitat laboral permanent. 

També quedaran exclosos d'abonar provisionalment la hipoteca més les despeses i subministres bàsics aquells que tinguin un préstec per l'habitatge superior o igual al 35% dels ingressos nets que percep el conjunt de membres de la unitat familiar o en cas que aquesta unitat familiar, com a conseqüència dels efectes del coronavirus, hagi patit una "alteració significativa" de la seva capacitat econòmica. El decret entén com a unitat familiar deutor o deutora més la seva parella (que no estigui separada legalment o consti com a parella de fet) i els fills que visquin al mateix habitatge.

Com i fins quan es pot demanar?

La moratòria es pot sol·licitar fins a quinze dies després de la fi de la vigència de l'estat d'alarma, que inicialment s'ha aprovat per quinze dies però es pot ampliar. Per demanar-la, hauran d'acreditar la seva condició d'aturats o demostrar, en el cas dels autònoms, que han hagut de cessar l'activitat pel Covid-19 i aportar el llibre de família, certificat d'empadronament i declaració de discapacitat o dependència si és el cas. La moratòria s'ha de concedir en el termini de dues setmanes.

Mentre duri aquesta moratòria les entitats bancàries no podran exigir l'import de la hipoteca ni el pagament d'interessos.

Què passa si no es compleixen els requisits?

A aquells que intentin acollir-s'hi sense complir els requisits de vulnerabilitat se'ls podrà demanar, segons el decret, "danys i perjudicis" i que afrontin "les despeses generades", sense descartar altres responsabilitats.

Reducció de la jornada per conciliació familiar

Els treballadors que vulguin reduir la jornada laboral per tenir cura dels fills (fins i tot al 100%) ho hauran de justificar i raonar a l'empresa i sempre tenint en compte les necessitats de la companyia. Si empresa i empleat no es posen d'acord, haurà de ser la justícia qui decideixi i això pot trigar diversos dies.