AJUNTAMENT DE BARCELONA

Per una Barcelona més justa

La Sindicatura de Greuges de Barcelona atén les queixes de les persones que s’han sentit perjudicades per l’Ajuntament o qualsevol dels seus organismes municipals

Hi ha milers de casos de persones que tenen la sensació de trobar-se indefenses davant l’administració municipal de la ciutat de Barcelona. Falta d’enllumenat al teu carrer; problemes amb l’estat de l’espai públic; un problema de contaminació acústica; retards en l’entrega d’un habitatge públic; manca d’accessibilitat a algunes estacions de metro, o problemes amb els títols de transport públic. Aquestes només són algunes de les situacions que viu la ciutadania barcelonina i que poden tenir una solució si es coneix la figura que pot evitar que això passi o accelerar una possible solució.

Parlem de la Síndica de Greuges de Barcelona, una figura que existeix des de 2005 i que defensa els drets fonamentals i les llibertats públiques de la ciutadania de Barcelona i també de les persones que es trobin a la ciutat, encara que no en siguin residents. En altres paraules, aquesta institució atén les reclamacions de les persones que se sentin perjudicades per l’Ajuntament i/o qualsevol dels serveis públics. Aquest va ser el cas d’en Carles, un veí de Gràcia fart que el camió de la brossa xoqués contra la façana de la seva finca; o de na Mariona, que va queixar-se per la possible existència de tarifes fraudulentes en els taxis adaptats, o fins i tot d’en Marco, amb problemes per dur a terme el tràmit de l’empadronament.

També hi ha temes més genèrics que gairebé tot ciutadà o ciutadana ha viscut en la seva interacció amb l’administració municipal: queixes per l’atenció rebuda, rebre resposta de l’Ajuntament a les seves peticions, rebre aquesta resposta en els terminis establerts, etc.

Servei gratuït i assessorament qualitatiu

Maria Assumpció Vilà és síndica de greuges de Barcelona des de 2010 i des de llavors el nombre d’actuacions ha crescut de manera important: l’any 2018 la defensora de la ciutadania barcelonina va executar un total de 3.604 actuacions, mentre que l’any 2010 van ser 1.513 les intervencions dutes a terme.

El ciutadà o la ciutadana pot dirigir-se a la Sindicatura de Greuges de Barcelona si té un problema amb l’Ajuntament o algun servei depenent, com seria el cas de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) o Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), entre altres. La síndica i el seu equip assessor l’atendran de manera gratuïta i confidencial, i supervisaran l’actuació municipal, sense necessitat que la persona assisteixi amb un/a professional de l’àmbit jurídic. “Volem arribar a tothom que se senti agreujat en els seus drets perquè ningú no pugui quedar mai en indefensió davant l’Ajuntament de Barcelona”, afirma la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà.

"Volem arribar a tothom que se senti agreujat en els seus drets perquè ningú no pugui quedar mai en indefensió davant l’Ajuntament de Barcelona"

Maria Assumció Vilà Síndica de Barcelona

La Sindicatura de Greuges de Barcelona és un bon recurs d’assessorament i de supervisió, tot i que relativament poc conegut pel veïnat de la ciutat, que pot enviar les seves queixes amb independència de la seva nacionalitat, edat i situació legal. La síndica intervé en una multitud d’aspectes relacionats amb la vida diària de la ciutadania, que pateix greuges en àmbits com la seguretat ciutadana, la mobilitat, la neteja de l’espai públic, serveis socials, habitatge, escolarització, Guàrdia Urbana, cementiris, llicències d’activitats econòmica o tributs, entre altres.

Procediment senzill

Es pot presentar una queixa a la Síndica després d’haver reclamat a l’Ajuntament i no rebre resposta, o si no està satisfet amb la resposta municipal donada. Les resolucions de la Sindicatura de Greuges de Barcelona no són vinculants, però el consistori les escolta i sovint rectifica si comprova que s’han produït situacions millorables o injustes. Els únics supòsits en què la Síndica no pot actuar són els següents: si es tracta d’un problema entre particulars que no implica de cap manera l’Administració municipal; si la queixa és anònima, denota mala fe o no té prou fonament, i/o si el motiu de la queixa està pendent d’una resolució judicial.

L’any 2018 van dur-se a terme 3.604 actuacions. Del total, 1.729 han estat queixes i 1.875 han estat consultes i assessoraments generals. De les 1.729 queixes, 866 han acabat en una resolució de la defensora, en 840 ocasions s’ha fet un assessorament tecnico-jurídic, i en 23 casos en què s’havia endegat una intervenció d’ofici s’ha efectuat un pronunciament sobre la qüestió d’interès públic que la motivava. L’any 2018 s’ha donat la raó a la ciutadania, totalment o en part, en un 74% dels casos, mentre que l’any 2017 aquesta xifra va ser del 58%.

La síndica també es preocupa per l’estat de la ciutat, sense necessitat de rebre queixa. Pot actuar per sol·licitud de qualsevol persona física o jurídica que presenti una queixa, però també pot fer-ho d’ofici, és a dir, per iniciativa pròpia, quan consideri que cal emprendre alguna investigació en defensa dels drets de la ciutadania i amb l'objectiu de millorar l’actuació dels serveis públics.

Queixes a serveis funeraris el 2019

La Síndica de Greuges, arran de diverses queixes de la ciutadania, va observar alguns errors en la facturació de serveis per part de Cementiris de Barcelona, SA (CBSA), societat amb capital 100% municipal i pertanyent al conglomerat d’empreses municipals de Barcelona de Serveis Municipals, SA (B:SM): “Hem supervisat pràctiques en matèria de càlcul de costos, facturació i informació dels serveis de cementiris que consideràvem manifestament millorables”, explica Vilà.

La Síndica va demanar a l’Ajuntament que, per donar un plus de transparència, CBSA, en la pràctica de contractació d’un servei i la posterior facturació, desglossés aquells conceptes de prestació obligatòria dels que són voluntaris. Consta a la Síndica que CBSA va acceptar la recomanació i que s’està aplicant. Així mateix, la Síndica va recomanar que l’Ajuntament s’assegurés que l’informe tecnico-econòmic que acompanya les taxes de cementiris fos complet i públic, per tal que la ciutadania usuària del servei disposi d’un document útil per entendre el servei que es presta i el cost que duu associat.

Pel que fa a la prestació dels serveis funeraris a la ciutat de Barcelona, la síndica ha continuat rebent queixes sobre l’elevat cost econòmic d’aquest servei. Les queixes dirigides a la Sindicatura mostren disconformitat amb el cost del servei funerari contractat i aporten document de factures.

En els casos supervisats, vam assessorar les persones promotores de les queixes que formulessin la pertinent reclamació davant de l’òrgan de consum per a la defensa dels seus drets individuals com a consumidors o consumidores.

D’altra banda, l'Ajuntament ha inspeccionat la facturació de Serveis Funeraris de Barcelona. Encara que sigui de caràcter privat, l’Ajuntament té la potestat per inspeccionar-lo, i així vam demanar que ho fes. Estem a l’espera de rebre una resposta.

El problema de l’habitatge a Barcelona

Malgrat ser un objectiu prioritari de l’acció del Govern municipal, novament l’accés a l’habitatge a la ciutat es troba entre els problemes que més preocupen a la ciutadania, que veuen com aquest accés, sigui de compra o de lloguer, s’ha convertit en una missió impossible, no únicament a la ciutat de Barcelona sinó també a bona part dels municipis del voltant. Per aquest motiu, la Síndica de Barcelona ha recomanat planificar i prioritzar pressupostàriament, a través del Consorci de l’Habitatge amb la Generalitat, l’adopció de mesures destinades a polítiques socials d’habitatge que permetin assolir l’objectiu de solidaritat urbana del 15% d’habitatges principals a Barcelona abans de l’any 2027.

El transport públic i les queixes ciutadanes relacionades

Les problemàtiques i demandes d’intervenció per disconformitat en matèria de transport públic reiteren algunes de les queixes exposades els darrers anys i “per tant, signifiquen la perpetuació de la insatisfacció dels usuaris o usuàries que cal tenir en compte”, ha avisat la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà.

Després de diverses queixes de la ciutadania relacionades amb la T-16, la defensora ha investigat l’ús d’aquesta tipologia de bitllet i ha detectat un greuge: la T-16 té vigència fins al 31 de desembre de l’any en què el titular compleix 16 anys. Aquest fet genera diferències entre aquell jovent nascut a desembre i aquell nascut a gener, que podrà disposar quasi un any més de l’ús de la T-16.

La Sindicatura de Greuges de Barcelona també ha rebut queixes de persones que manifesten la disconformitat amb el pagament del cost de gestió de 35 € corresponent a la renovació de l’abonament T-16 del fill o filla després d’un robatori. També remarquen la impossibilitat de disposar d’un títol provisional per cobrir el període d’aproximadament un mes fins a l’obtenció de la nova T-16, fet que comporta haver d’assumir el cost del transport durant aquest període. Vilà considera que “des de l’ATM cal articular algun procediment que permeti assegurar la gratuïtat de l’ús del transport públic a tots els nens i nenes en el decurs de la renovació del títol de transport”.

Barcelona necessita més lavabos públics

Arran d’una queixa ciutadana, la síndica de greuges de Barcelona ha estudiat en profunditat el sistema de lavabos públics que té Barcelona i ha dut a terme una sèrie de recomanacions a l’Ajuntament de Barcelona. “La ciutadania desconeix que pot utilitzar els lavabos dels equipaments municipals i, si n’és conscient, no sap on són perquè no hi ha una senyalització que ho indiqui”, ha expressat Vilà.

La Síndica de Greuges de Barcelona recomana estudiar la instal·lació de més lavabos portàtils als diferents barris de la ciutat, la creació d’una senyalització dels serveis públics ubicats en els equipaments municipals de tots els districtes, i la viabilitat d’instal·lar serveis públics a tots els vestíbuls de les estacions de metro.

El + vist

El + comentat