Microsites 02/12/2019

L’agricultura catalana avança gradualment cap a la competitivitat i professionalització

Així es desprèn de les dades obtingudes de la DUN, l’eina principal de comunicació de dades de les explotacions agràries per part dels agricultors al Departament d’Agricultura

4 min
Panoràmica aèria d'una explotació agrícola catalana

El 43% de la superfície agrícola útil de Catalunya està gestionada per agricultors que tenen l’activitat agrària com a primera ocupació i el 57% restant la gestiona un perfil d’agricultor que complementa aquesta font d’ingressos amb d’altres. Aquest fet constata que actualment a Catalunya coexisteixen dos perfils d’agricultor, els qui gestionen explotacions de major dimensió que tendeix a la professionalització, i, al mateix temps, un altre model d’agricultor, titular d’explotacions d’extensió reduïda. Així ho indica una radiografia de les explotacions agrícoles del nostre país que el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha elaborat amb la informació obtinguda de la Declaració Única (DUN), una eina amb què l’agricultor informa sobre la seva explotació, la superfície, els mitjans de producció, els sistemes de gestió i altres dades.

L’agricultura catalana avança gradualment cap a la competitivitat i professionalització

Les dades extretes de la DUN assenyalen que a Catalunya es conrea el 25% de la seva superfície total i que es declaren 48.891 explotacions agrícoles. Aquestes xifres apunten al manteniment de la superfície de conreu en els darrers 5 anys, enfront d’una reducció anual del 4% dels titulars. Això vol dir que augmenta la superfície per explotació, i se situa en una superfície mitjana similar a la mitjana europea.

Perfil dels propietaris de les explotacions

Segons revela la radiografia de les explotacions agrícoles de Catalunya 2019, el perfil majoritari és una persona física (no jurídica), home, que cultiva cereal en terrenys en propietat i amb una grandària mitjana de 13 ha/explotació.

Observant les dades segons el gènere, es manté el 31% de dones titulars d’explotacions agràries respecte del 69% d’homes. Pel que fa a l’edat, si analitzem totes les explotacions, tenim un percentatge alt de gent gran, però, si ho focalitzem en els titulars d’explotacions professionalitzades, les edats són similars a les de qualsevol altre sector productiu.

Pel que fa al nombre d’incorporacions de joves al camp, es manté estable des de l’any 2015. Destaca el fet que el 90% dels joves que opten per l’agricultura com a àmbit professional es mantenen en el sector després de superar els 5 anys corresponents a les noves incorporacions de joves al camp.

També en relació amb els joves, que, segons el Departament, són els qui tenen menys de 41 anys, només representen el 16% dels titulars i gestionen el 10% de la superfície.

Tinença, sistema d’explotació i tipus de cultiu

Pel que fa a la tinença, el règim d’arrendament creix significativament en les explotacions més professionalitzades, i també els titulars que són persones jurídiques. Es detecta una tendència de traspàs de terres cap a explotacions més professionalitzades.

Respecte del sistema d’explotació, la tendència és l’augment de la superfície de reg, sobretot per sistemes de reg més moderns i sostenibles. Així, en el darrer any, la superfície de reg s’ha incrementat en 5.300 hectàrees. Actualment, hi ha 252.529 hectàrees de reg.

Les dades indiquen que els cereals són el cultiu predominant, amb un 44% de superfície dedicada a aquest conreu, pràcticament la meitat de la superfície útil, seguida de l’oliverar, amb un 11%, i els farratges, amb un 10%.

La DUN facilita la presentació de les sol·licituds d’ajut i diferents tràmits

L’origen d’aquestes dades prové de la DUN, amb la qual anualment tots els titulars de les explotacions declaren les seves superfícies i dades ramaderes. Els titulars i les entitats col·laboradores utilitzen aquest mitjà per a la formalització de més de 50 tràmits, de manera unificada. Entre aquests tràmits, destaquen les sol·licituds d’ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC).

Justament, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va concedir l’any 2018 al sector agrari, a través de les mesures de la PAC, més de 395 M€. Aquesta xifra, que creix 5 M€ respecte de l’any anterior, és un indicador del dinamisme del sector agrari català

A més, cal posar en valor l’augment de l’accessibilitat i interoperabilitat de les dades de la DUN que el Departament ha impulsat per al compliment de la normativa de transparència i dret d’accés a la informació, atenent la demanda dels agricultors/ramaders i amb l’objectiu de millorar el sector agrari a Catalunya. Així, a partir d’ara, les dades obtingudes estan a l’abast de la ciutadania i es poden consultar a: indicadors i mapa de cultius.

Catalunya és capdavantera a escala europea en l’accés lliure i gratuït a aquestes dades. Això ha estat reconegut per Europa amb el Premi Europeu al Sector de les Administracions Públiques 2019 pel projecte de subministraments de dades gràfiques de les explotacions agràries de Catalunya.

D’altra banda, des del febrer d’aquest any, un nou aplicatiu web permet que els tràmits de la DUN es puguin fer íntegrament de manera electrònica, i durant tot l’any.

stats