Fitxa tècnica de l'enquesta de Gaps per a l'ARA

1 min

Univers Catalans de 18 anys o més amb dret a vot.

Mostra 809 entrevistes per telèfon vàlides.

Procediment En cada àmbit territorial, proporcionalment a la grandària de l'hàbitat, sexe i edat.

Marge d'error Per a resultats globals, +/- 3,7% per a un nivell de confiança del 95,5%, en què p=q=50 i k=2.

Metodologia Entrevistes telefòniques assistides per ordinador (CATI).

Treball de camp Fet el 25 i el 26 d'octubre del 2012.

stats