Els pressupostos metropolitans per al 2021 creixen per pal·liar els efectes negatius derivats del covid-19

Les xifres augmenten un 19% per assegurar i millorar la qualitat dels serveis que ofereix l’AMB

Judit Monclús
6 min
Plaques a la coberta del centre El Carme, a Badalona

La sobrevinguda pandèmia mundial pel covid-19 d’aquest 2020 deixa conseqüències negatives per a la població, no només a nivell de salut, sinó també en els àmbits social i econòmic. El territori metropolità ha patit, de la mateixa manera que ho ha fet la societat en conjunt, la pèrdua de llocs de treball associats als serveis, la indústria i el comerç, i el descens dels ingressos i del poder adquisitiu de la ciutadania amb les consegüents dificultats per encarar el pagament d’un habitatge digne o per fer front a despeses d’impostos, taxes i rebuts. Per pal·liar aquests efectes derivats de la pandèmia, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha configurat uns pressupostos per al 2021 en què s’han reassignat recursos vinculats a la despesa i s’ha augmentat la dotació per atendre les dificultats a què s’ha vist abocada la ciutadania del territori metropolità. Per tant, la previsió d’ingressos i despeses de l’AMB per al 2021 és de 875.163.798,30 euros, que es formula sense dèficit inicial. Aquesta xifra representa un augment del 5,96% (49.225.136,94 euros en termes absoluts) respecte als comptes de l’any 2020.

“Tenim un pressupost en creixement, expansiu, per poder fer front a la situació actual. D’aquesta manera, modifiquem el pressupost de l’AMB per al 2021, de 875 milions d’euros, per incorporar-hi un dels acords que es van prendre al Consell Metropolità del novembre passat per tirar endavant un programa de lluita contra els efectes del covid. S’hi afegeix l’acord del novembre per incorporar l’aprovació d’un crèdit sindicat per valor de 110 milions d’euros. Per tant, el pressupost de l’AMB per al 2021 serà de 985 milions d’euros”, explica Ramon Torra, gerent de l’ens metropolità. Aquest crèdit de 110 milions d’euros servirà per desenvolupar el Pla de Sostenibilitat Ambiental (PSA) de l’AMB, que emprendrà accions als 35 municipis de la metròpolis –a excepció de Barcelona– vinculades a la sostenibilitat ambiental, la reducció d’emissions i la lluita contra el canvi climàtic. “Amb aquest crèdit, parlem d’un creixement pressupostari per a l’any que ve al voltant del 19%, que és important. Ens permetrà millorar la qualitat dels serveis que s’estan prestant, que són una prioritat, especialment als municipis de la segona corona metropolitana”, assenyala Torra.

El pressupost consolidat de l’AMB l’integren el de la mateixa institució, el del seu organisme autònom Institut Metropolità del Taxi (IMET), l’estat de previsió de despeses i ingressos de l’entitat pública empresarial local Institut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL), i els estats de previsió de despeses i ingressos de les societats en les quals participa, íntegrament o majoritàriament: Transports de Barcelona, SA, Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, TMB, SL, Informació i Serveis, SA, Societat Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA (REGESA), Regesa Aparcaments i Serveis, SA. També inclou els consorcis que formen part del sector públic institucional de l’AMB: el Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, el Consorci Besòs Tordera i el Consorci Ecoparc 4. És per això que el pressupost general del grup AMB assoleix, en termes consolidats, un total de 2.230,8 milions d’euros. En termes quantitatius, és el tercer pressupost del sector públic de Catalunya, per darrere dels de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.

Ingressos de l’AMB

Els ingressos amb què compta l’ens metropolità provenen de les aportacions municipals, les taxes, cànons i transferències finalistes d’altres entitats. “Les aportacions que fan els municipis a través d’un percentatge del seu IBI o dels ingressos que obtenen de la participació als tributs de l’Estat suposen l’ingrés de quasi el 25% dels 985 milions del pressupost, mentre que un 20% prové de transferències derivades de l’Agència de Residus o de l’Agència Catalana de l’Aigua”, explica Antoni Novel, director de serveis generals de l’AMB. Novel reconeix que determinats ingressos de serveis que aporten finançament a l’AMB s’han vist afectats per la pandèmia, com ara el cànon provinent del bus turístic o de l’aerobús, i que preveu que al llarg del 2021 seguirà la mateixa tendència a la baixa.

Donada la situació actual i malgrat que repercuteixi en els ingressos de l’ens metropolità, l’AMB ha pres algunes mesures per ajudar la ciutadania. És el cas del tribut metropolità (TM) –amb una previsió de 127,2 milions d’euros, és l’únic impost directe que cobra l’AMB i que la ciutadania paga en forma de recàrrec de l’IBI–, que es congelarà i no apujarà el seu tipus impositiu el 2021. També se seguirà aplicant, igual que al llarg del 2020, un nou mètode de càlcul que farà els imports més precisos i ajustats. Per la seva banda, la taxa metropolitana de tractament de residus (TMTR) –amb una previsió de 124,9 milions d’euros– també es congelarà i s’aplicarà un nou criteri de càlcul, tenint en compte la superfície dels establiments, que farà que el 40% dels comerços metropolitans paguin menys.

Els plans socials i econòmics, prioritaris als pressupostos de l’ens metropolità

L’emergència climàtica i la contaminació atmosfèrica també compten amb partides destacades

El pressupost de l’AMB per al 2021 posa especial èmfasi en les polítiques socials per fer front a la crisi sanitària, social i econòmica que pateix tot el territori, els efectes negatius de la qual ja es preveu que es mantindran durant una bona part del 2021. “Cal destacar que al pressupost del 2021 s’ha incrementat la dotació a les polítiques socials. Al començament de mandat es va aprovar un pla de polítiques socials de 30 milions distribuïts en 7,5 milions per anualitat. A conseqüència del covid-19 es va aprovar un segon pla, l’ApropAMB –un pla metropolità de suport a la cohesió social, l’economia de proximitat i la coproducció de serveis–, al qual es van dedicar 16,6 milions d’euros, 8 milions dels quals s’incorporen al pressupost del 2021. També hem dotat un pla d’ajudes al pagament de la fiscalitat amb un milió d’euros. Aquest import està destinat a ajudar els ciutadans i les activitats econòmiques que al llarg del 2020 han tingut més dificultats per pagar el tribut metropolità i la taxa metropolitana de tractament de residus”, explica Antoni Novel, director de serveis generals de l’AMB. Malgrat les necessitats vinculades a la situació excepcional derivada de la pandèmia, els pressupostos de l’AMB mantenen les partides destinades a aconseguir objectius estratègics per a l’ens, com ara l’adaptació i mitigació de l’emergència climàtica i la lluita contra la contaminació atmosfèrica.

Mobilitat i sostenibilitat

L’assignació de recursos més destacable dels pressupostos per a l’any que ve són els 140,4 milions d’euros dels serveis de gestió indirecta de transport públic, així com l’aportació de l’ATM com a ens consorciat amb 155,17 milions d’euros. Les aportacions per al transport de persones amb mobilitat reduïda severa i les derivades de les polítiques de tarifació social en l’àmbit de la mobilitat s’estimen en 44,3 milions d’euros. En aquest sentit, l’ens anuncia que també treballarà per integrar la tarifació social als municipis de la segona corona metropolitana. Per la seva banda, les accions que giren al voltant del Pla de Mobilitat Sostenible 2020-2023 per millorar la qualitat de l’aire a la metròpolis barcelonina compten amb un pressupost combinat de 14,4 milions d’euros.

Territori

L’AMB treballa per aprovar una modificació del Pla d’Inversions per orientar-lo encara més a pal·liar la crisi derivada de la pandèmia. Actualment, les dotacions d’aquest pla compten amb 59,9 milions d’euros. Pel que fa al manteniment de la infraestructura verda metropolitana –espais verds urbans, el litoral metropolità, els espais naturals i els eixos fluvials– la dotació que s’hi destina es manté en 19,7 milions d’euros, i l’aportada al manteniment i inversió de les rondes és de 10,1 milions d’euros.

Habitatge

L’impuls de la política d’habitatge és una altra de les línies estratègiques de l’AMB, que vol posar l’accent en el lloguer social, amb la constitució d’Habitatge Metròpolis Barcelona. “Vam signar un protocol amb el govern espanyol i el govern català per impulsar un programa d’habitatge assequible. Aquí haurem d’incorporar recursos dels pressupostos de l’Estat al programa perquè en els pròxims 6 anys pugui representar la construcció de més de 5.000 habitatges a un preu assequible”, també avança Ramon Torra, gerent de l’AMB. A més, els pressupostos de l’ens també preveuen altres actuacions per a la rehabilitació d’habitatges. Per la seva banda, l’àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques té com a objectiu principal la redacció del Pla Director Urbanístic (PDU) per repensar la ciutat construïda i fer una metròpolis de ciutats. Per a aquest efecte, compta amb una dotació de 2,2 milions d’euros.

Residus i emergència climàtica

La lluita contra l’emergència climàtica global i la contaminació atmosfèrica, afavorir la transició energètica i la inversió en infraestructures i equipaments sostenibles també són algunes de les inversions prioritàries de l’AMB per al 2021. Aquestes polítiques, que inclouen la instal·lació d’electrolineres o de cobertes d’energia verda en edificis públics, entre altres actuacions, suposen una inversió de 2,3 milions d’euros. Per la seva banda, el pressupost destinat a la prevenció i gestió de residus, en l’entorn de l’acord metropolità pel residu zero, és de 183 milions d’euros, i les dotacions per atendre les competències metropolitanes dins de la gestió del cicle de l’aigua s’estimen en 104,3 milions d’euros.

stats