Microsites UVIC - UCC 09/06/2017

UVic-UCC: Cap a la plena ocupabilitat dels estudiants

La Universitat proporciona orientació tutorial i d’inserció laboral a tots els seus estudiants. El Pla d’Inserció Laboral planteja itineraris dirigits perquè els estudiants puguin millorar la seva ocupabilitat durant el seu pas per la Universitat

4 min
UVic-UCC: Cap a la plena  ocupabilitat dels estudiants  La Universitat proporciona orientació tutorial  i d’inserció laboral a tots els seus estudiants  El Pla d’Inserció Laboral planteja itineraris dirigits perquè els estudiants puguin millorar la seva ocupabilitat durant el seu pas per la Universitat

El nou Pla d’Orientació i Acció Tutorial de la UVic-UCC potencia, sistematitza i reforça les accions i mesures que la Universitat posa a disposició dels estudiants per millorar els seus processos acadèmics, socials, de projecció personal i d’inserció professional. Preveu tant l ’orientació preuniversitària com les accions que impliquen l’acompanyament en el dia a dia de la formació universitària, molt especialment en les dimensions acadèmiques, personals i socials i d’inserció al món laboral. És per ajudar a desenvolupar aquesta darrera dimensió que des del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i del Servei de Carreres Professionals s’ha dissenyat aquest Pla d’Inserció Laboral per facilitar l’ocupabilitat dels estudiants de la UVic-UCC.

Un Pla que millora l’ocupabilitat de l’estudiant

El Pla d’Inserció Laboral, emmarcat en el Pla d’Orientació i Acció Tutorial, recull les activitats curriculars i extracurriculars que la UVic-UCC desenvolupa en matèria d’orientació, inserció laboral i emprenedoria. El Pla planteja una proposta d’itinerari dirigit a estudiants perquè durant el seu pas per la Universitat puguin millorar la seva ocupabilitat i aconseguir una incorporació al món laboral exitosa. El Pla també va dirigit als Alumni que vulguin participar en les accions plantejades fora de l’àmbit curricular.

Els objectius del Pla d’Inserció laboral passen per afavorir el traspàs d’informació i coordinació de les accions que es plantegen des de l’àmbit acadèmic per tal de fer-les extensives a tota la Universitat, tot creant sinergies entre les facultats i aconseguir la implicació de la comunitat educativa. Dissenyar noves accions que incloguin una millora de les competències i habilitats professionals específiques a demanda de les facultats o titulacions. Millorar l’ocupabilitat dels estudiants i Alumni de la UVic-UCC en matèria d’ocupabilitat fent accions tant grupals com individuals que permetin l’adquisició de competències professionals i transversals. Proporcionar les eines necessàries per tal que s’adquireixin les habilitats adients per a la recerca de feina o per a l’elecció de les pràctiques, si escau -autoconeixement, emprenedoria, coneixement del mercat de treball, elaboració de currículum, carta de presentació, canals de recerca de feina, organització en la recerca de feina, etc-. Donar orientació i assessorament en matèria d’ocupabilitat. Conscienciar l’alumnat de la importància de preparar-se per a la incorporació al mercat de treball.

Itineraris coherents amb el pla acadèmic

El Pla d’Inserció Laboral proposa un itinerari d’actuacions per tal que els responsables de cadascuna de les titulacions de la UVic-UCC les puguin escollir a l’inici del curs acadèmic. Les actuacions estan disposades en el cronograma tenint en compte que siguin coherents amb les activitats acadèmiques -per exemple, les necessitats associades a la realització de pràctiques- i tenint en compte el millor aprofitament per part dels participants -per exemple, es recomana començar per accions relacionades amb l’autoconeixement i deixar per al final aspectes relacionats amb l’organització de recerca de feina.

La UVic-UCC, entre les millors de l’Estat en ocupabilitat UVic-UCC

La 5a edició de l’U-Ranking sobre el sistema universitari espanyol, publicat la setmana passada, situa la UVic-UCC en la sisena posició pel que fa a nivell d’ocupabilitat de l’Estat, i en la tercera de Catalunya. Aquest informe, que elabora anualment la Fundació BBVA juntament amb l’institut Ivie, ha incorporat en aquesta edició un índex d’ocupabilitat amb dades d’un estudi fet pel ministeri d’Educació sobre la inserció laboral dels graduats entre el 2010 i el 2014 (basat en xifres de filiació a la Seguretat Social), calculant un indicador homogeni d’ocupabilitat que corregeix l’efecte de les diferents taxes d’atur regionals.

PRÀCTIQUES PROFESSIONALS COM A ENLLAÇ ENTRE LA UNIVERSITAT I L'EMPRESA

La UVic-UCC, amb l’entrada a l’Espai Europeu d’Educació Superior, va decidir incorporar la realització de pràctiques externes com a assignatura curricular obligatòria a tots els estudis de grau. L’objectiu era donar l’oportunitat a tots els estudiants de tenir un primer contacte amb el món laboral durant la seva formació universitària. Aquesta decisió va comportar la creació del Servei de Carreres Professionals com a node de connexió entre la Universitat i el món professional. El Servei, a més de gestionar els convenis de col·laboració amb les entitats que acullen estudiants en pràctiques, estatals o internacionals, disposa també d’un servei d’orientació laboral que organitza cursos per a la millora de l’ocupabilitat i assessora individualment els joves quan estan a punt de titular-se i sortir al mercat de treball, i que és el responsable del Pla d’Inserció Laboral de la Universitat.

LES BEQUES SÍ-SÍ

Les beques sí-sí són un projecte innovador que neix amb l’objectiu social que cap jove amb ganes de desenvolupar la seva carrera formativa es quedi sense estudiar per manca de recursos econòmics. L’estudiant s’incorpora a una empresa des del primer curs del grau, de manera que ja entra en contacte amb el món laboral. L’horari és de 20 hores a la setmana, com a màxim, compatibles amb els estudis, amb un màxim de 900 hores per curs acadèmic. A canvi, l’empresa remunera l’estudiant com a mínim amb un import anual equivalent al cost de matrícula d’un curs acadèmic a la UVic.

És un projecte 'win-win' a tres bandes, ja que permet a l’estudiant finançar-se els estudis i agafar experiència laboral en el seu àmbit de coneixement, que la Universitat farà constar en el certificat acadèmic. A l’empresa li permet conèixer nou talent i formar un planter propi de professionals, i a la Universitat, donar un millor servei a l’estudiant i complir amb la missió social que li correspon.

stats