22/03/2015

Aprofitem les bones expectatives

3 min

Tots els indicadors macroeconòmics indiquen que l’economia està creixent. En concret, nombrosos centres d’estudis estan preveient que Espanya tindrà el 2015 un creixement del PIB de prop del 2,5%, i que aquest percentatge es mantindrà el 2016. Es tracta d’una dada optimista, tot i que no hem de perdre de vista que hi ha greus desequilibris i riscos que, si no es corregeixen o es tenen en compte, poden posar en perill aquesta recuperació.

Els principals desequilibris són, d’una banda, l’elevada taxa d’atur, que, amb aquest ritme de creixement, costarà almenys dos anys que baixi per sota del 20%, la qual cosa té uns costos econòmics i socials molt rellevants. En segon lloc, el nivell d’endeutament és molt preocupant. El deute públic va marcant, mes rere mes, nous màxims històrics, i el deute privat continua sent massa elevat. En aquest sentit, la política de tipus d’interès gairebé negatius pot incentivar a endeutar-se encara més. En tercer lloc, aquest repunt del creixement se sosté amb el consum privat, no amb les exportacions, ja que la productivitat i la competitivitat real continuen sent baixes, i l’increment del consum privat fa créixer, a la vegada, el volum d’importacions, la qual cosa desequilibra la balança exterior. Quart, la crisi ha comportant un augment de les desigualtats i, per tant, una societat més polaritzada, amb elevats riscos d’exclusió social.

Tots aquests factors fan que el creixement sigui molt fràgil i provoquen que possibles canvis en la conjuntura mundial, com poden ser les crisis financeres d’altres països, puguin trencar aquesta evolució favorable.

Els principals factors que en aquest moment ajuden a aquest creixement són externs, entre els quals destaquen la reducció del preu del petroli i la política monetària expansiva del Banc Central Europeu, que posa en circulació grans quantitats de diners. Les implicacions d’aquesta política són, d’una banda, evitar l’amenaça de deflació a la zona euro, i, de l’altra, empènyer la depreciació de l’euro en relació al dòlar, fet que estimula les exportacions dels països que utilitzen l’euro com a moneda cap a la resta de països.

Ara bé, hi ha un factor intern que en aquests moments està emergint i que cal aprofitar. Es tracta d’un increment de la confiança dels consumidors i dels empresaris, que es tradueix en la previsió d’unes dades de facturació més elevades que l’any 2014 i en un augment de la contractació. La millora en les expectatives sobre la recuperació econòmica pot fer emprendre nous projectes empresarials tant a les empreses consolidades com a les emergents, i pot fer augmentar les iniciatives emprenedores. I és precisament aquest esperit emprenedor i d’assumpció de riscos el que cal potenciar per reactivar l’economia i poder canviar el model econòmic sustentant-lo en empreses innovadores, competitives i exportadores.

Darrerament estan emergent amb força molts projectes emprenedors de tot tipus de perfil i que afecten tot el ventall de sectors i subsectors econòmics. Aquest és l’esperit que cal potenciar. En aquest sentit, cal dir que un dels elements que afavoreixen aquesta dinàmica emprenedora és el suport que, des de diferents institucions, ja sigui universitats, ajuntaments, entitats empresarials, associacions, fundacions, etc., s’està donant a les persones que volen iniciar un projecte emprenedor. Aquest suport és de moltes menes, i va des de facilitar-los espais fins a tutoritzar-los en el procés de posada en marxa i fer-los seguiment del projecte, posar-los en contacte amb altres emprenedors i crear xarxes d’emprenedors o oferir-los formació específica, entre d’altres.

És curiós com tot aquest ventall de petites actuacions encaminades a impulsar l’esperit emprenedor són molt importants pel canvi cultural que suposen i perquè, a la vegada, facilitaran canviar el model productiu d’una manera potser no gaire ràpida, però sí que més sòlida. Però, a més, aquest suport a l’esperit emprenedor té un cost molt reduït en termes de recursos econòmics i, tot i que no tots els projectes sobreviuen, la taxa de retorn econòmic i social és alta.

Cal aprofitar, doncs, les bones expectatives per incentivar i fomentar aquestes aventures empresarials.

stats