Pirineus 22/12/2020

L'Alt Pirineu tindrà la seva pròpia comissió de Patrimoni Cultural

La Generalitat ha modificat el decret que regula aquestes comissions per permetre-ho

Ara Pirineus
3 min
La Catedral de Santa Maria d'Urgell. / ARXIU ANA

La Seu d'UrgellEl Govern ha aprovat modificar el decret que regula la composició, les funcions i el funcionament de les comissions territorials del patrimoni cultural i això permetrà crear la comissió de l'Alt Pirineu. Aquestes comissions estableixen la representació de la Generalitat en els organismes territorials que exerceixen les competències sobre el patrimoni cultural català atribuides a la Generalitat de Catalunya en matèria de protecció i conservació del patrimoni cultural i que es materialitzen a través del Departament de Cultura i els seus representants en aquestes.

El nou Decret modifica la composició de les comissions territorials del patrimoni cultural, tret de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Ciutat de Barcelona, a fi d'afavorir el debat i la transversalitat de les sessions d'aquests òrgans. El subdirector general competent en patrimoni cultural passa a exercir la vicepresidència segona. Alhora, també es modifiquen el nombre i la composició de vocalies, incloent-hi com a vocal la persona cap del servei competent en patrimoni cultural arquitectònic i la persona cap del servei competent en patrimoni arqueològic i paleontològic, ambdues amb funcions de coordinació tècnica, per tal d'unificar criteris i definir protocols d'anàlisi en relació amb els expedients dels seus àmbits respectius sotmesos a la consideració de les comissions.

Una altra modificació consisteix a donar entrada en les comissions com a vocal a una persona tècnica en representació del Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de l'àmbit territorial corresponent. També s'amplia la durada dels nomenaments dels membres de les comissions, que passa de dos a cinc anys, renovables, per garantir una major continuïtat dels seus membres i simplificar la tramitació de nomenaments.

Igualment, es modifica l'article 2 del Decret per tal d'actualitzar les referències a la legislació urbanística, que havien quedat desfasades arran de diverses modificacions legals que afecten la Llei d'Urbanisme vigent. També es modifica l'article 7 del Decret, per establir que els membres de les comissions territorials del patrimoni cultural no tenen dret a indemnitzacions per assistència a les reunions.

El Decret també estableix que les comissions esmentades tenen competència sobre la demarcació de cadascun dels serveis territorials del departament competent en matèria de cultura, en els quals tenen la seu. Malgrat que l'article 23 del decret de reestructuració del Departament de Cultura regula, entre els serveis territorials del Departament de Cultura, els Serveis Territorials a l'Alt Pirineu i Aran, aquests no són operatius, per la qual cosa tampoc s'ha constituït la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de l'Alt Pirineu, i, consegüentment, la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de Lleida ha exercit les seves funcions fins al moment també sobre aquest àmbit territorial. Per aquest motiu el decret present preveu la constitució i les singularitats de la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de l'Alt Pirineu, amb un àmbit territorial d'actuació que correspon al de les comarques de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, Cerdanya, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. S'exclou d'aquest àmbit el territori de l'Aran, ateses les competències transferides al Conselh Generau d'Aran d'acord amb la disposició addicional segona de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català.

Mentre no es despleguin els Serveis Territorials del Departament de Cultura a l'Alt Pirineu i Aran, la Comissió ha de rebre el suport dels Serveis Territorials del Departament de Cultura a Lleida i la seva seu s'ubica a la Seu d'Urgell. Des de la Generalitat han indicat que "la riquesa, la importància i el volum del patrimoni de l'Alt Pirineu en tots els seus vessants, artístic, històric, arqueològic, arquitectònic, paisatgístic i etnològic justifiquen a bastament la constitució d'aquesta comissió".

stats