Societat 27/03/2015

44 conductes que es podran multar amb la nova 'llei mordassa'

Els 'escraches' i les concentracions per impedir desnonaments seran considerades faltes greus, entre altres sancions

Europa Press
4 min
Protesta de Greenpeace davant del Congrés en contra de la llei de seguretat ciutadana. EFE

MadridL'aprovació definitiva aquest març de la llei de seguretat ciutadana, amb els vots de PP i UPN i el rebuig de tota l'oposició, posa fi a 16 mesos de tramitació parlamentària en els quals el text ha experimentat nombrosos canvis pel que fa a l'esborrany original que va presentar el ministeri de l'Interior el novembre del 2013.

Han desaparegut algunes de les sancions més polèmiques, com els anomenats 'ultratges a Espanya', i s'han rebaixat les sancions que es volen d'imposar: concentrar-se sense autorització davant el Congrés dels Diputats ja no serà sancionat amb un màxim de 600.000 euros, sinó amb un màxim de 30.000 i sempre que hi hagi una "pertorbació greu de la seguretat ciutadana".

Només en el tràmit seguit al Congrés dels Diputats un total de 14 infraccions van ser modificades i 19 directament eliminades. Finalment aquestes són les 44 raons per les quals algú podria ser sancionat amb multes que van des dels 100 euros fins als 600.000, sempre que no sigui delicte:

4 faltes molt greus (entre 30.001 i 600.000 euros)

1. Manifestacions no comunicades o prohibides davant infraestructures crítiques.

2. Fabricar, emmagatzemar o usar armes o explosius incomplint la normativa o sense l'autorització necessària o excedint-ne els límits autoritzats.

3. Celebrar espectacles públics infringint la prohibició ordenada per l'autoritat corresponent per raons de seguretat pública.

4. Projectar feixos de llum sobre els pilots o conductors de mitjans de transport que puguin enlluernar-los o distreure la seva atenció i provocar accidents.

23 faltes greus (entre 601 i 30.000 euros)

5. Pertorbar la seguretat ciutadana en actes públics, espectacles esportius o culturals, solemnitats i oficis religiosos o altres reunions a les quals assisteixin nombroses persones.

6. La pertorbació greu de la seguretat ciutadana en manifestacions davant del Congrés, el Senat i assemblees autonòmiques encara que no hi hagi persones reunides.

7. Causar desordres al carrer o obstaculitzar-lo amb barricades.

8. Impedir a qualsevol autoritat l'exercici legítim de les seves funcions en el compliment de resolucions administratives o judicials. Aquest punt sancionaria, per exemple, les concentracions per impedir l'execució de desnonaments.

9. Les accions i omissions que impedeixin o obstaculitzin el funcionament dels serveis d'emergència.

10. La desobediència o la resistència a l'autoritat, així com la negativa a identificar-se a requeriment de l'autoritat o dels seus agents.

11. Negar-se a dissoldre reunions i manifestacions en llocs de trànsit públic un cop ho ordenin les autoritats competents quan concorrin els supòsits de l'article 5 de la llei reguladora del dret de reunió. Entre aquests supòsits hi ha "quan es produeixin pertorbacions de l'ordre públic amb perill per a persones o béns", de manera que es podria fer servir aquesta infracció per sancionar els anomenats 'escraches'.

12. Pertorbar el desenvolupament d'una manifestació lícita.

13. La intrusió en infraestructures crítiques (que presten serveis essencials per a la comunitat), incloent-hi sobrevolar l'edifici, quan s'hagi produït una interferència greu en el seu funcionament.

14. Portar armes prohibides o portar o usar armes de manera negligent i temerària o fora dels llocs habilitats per a això.

15. Sol·licitar i gaudir (el demandant) de serveis sexuals en zones de trànsit públic, prop de llocs

destinats al seu ús per a menors (col·legis, parcs...) o en zones que puguin generar un risc per a la seguretat viària.

16. Fabricar, emmagatzemar o usar armes reglamentàries o explosius sense autorització, així com l'omissió o falta d'eficàcia de les mesures de seguretat o precaucions que resultin obligatòries.

17. Negar-se a les inspeccions en fàbriques, locals, establiments, embarcacions i aeronaus.

18. L'ús públic i indegut d'uniformes, insígnies o condecoracions oficials, o rèpliques de l'equipament dels cossos policials o dels serveis d'emergència que puguin generar un engany.

19. No col·laborar amb les forces de seguretat en l'esbrinament de delictes o en la prevenció d'accions que puguin posar en risc la seguretat ciutadana.

20. El consum o la tinença il·lícits de drogues, encara que no estiguin destinades al tràfic, en llocs públics, així com l'abandó dels instruments utilitzats per a aquest ús.

21. El trasllat de persones, amb qualsevol tipus de vehicle, amb l'objecte de facilitar a aquestes persones l'accés a drogues.

22. Plantar i conrear drogues en llocs visibles al públic.

23. La tolerància del consum il·legal o el tràfic de drogues en locals o la falta de diligència amb vista a impedir-los per part dels propietaris.

24. La falta dels registres previstos en aquesta llei per a les activitats amb transcendència per a la seguretat ciutadana o l'omissió de comunicacions obligatòries.

25. Donar dades falses per a l'obtenció de les documentacions previstes en aquesta llei.

26. Incomplir les restriccions a la navegació reglamentàriament imposades a les embarcacions d'alta velocitat i aeronaus lleugeres.

27. L'ús no autoritzat d'imatges o dades personals o professionals d'autoritats o membres de les forces i cossos de seguretat que pugui posar en perill la seguretat personal o familiar dels agents, de les instal·lacions protegides o en risc l'èxit d'una operació, amb respecte al dret fonamental a la informació.

17 faltes lleus (entre 100 i 600 euros)

28. La celebració de manifestacions sense comunicar-ho a les autoritats, la responsabilitat de les quals correspondrà als organitzadors.

29. Exhibir objectes perillosos per a la vida i integritat física de les persones amb ànim intimidatori.

30. Incomplir les restriccions de circulació per als vianants o itinerari amb motiu d'un acte públic quan provoquin alteracions menors en el desenvolupament normal.

31. Les faltes de respecte i consideració quan el destinatari sigui un membre de les forces i cossos de seguretat en l'exercici de les seves funcions de protecció de la seguretat.

32. Fer o incitar a actes que atemptin contra la llibertat i indemnitat sexual, o executar actes d'exhibició obscena.

33. La projecció de feixos de llum, mitjançant qualsevol tipus de dispositiu, sobre membres de les forces i cossos de seguretat per impedir o dificultar l'exercici de les seves funcions.

34. L'ocupació de cases i la venda ambulant no autoritzada.

35. No denunciar la pèrdua o el robatori d'una arma.

36. Les irregularitats en l'emplenament dels registres previstos en aquesta llei amb transcendència per a la seguretat ciutadana.

37. No tenir la documentació personal legalment exigida o no denunciar-ne el robatori o pèrdua.

38. La negligència en la custòdia i conservació de la documentació personal legalment exigida. Es considera com a tal la tercera i posteriors pèrdues o extraviaments en el termini d'un any.

39. Negar-se a donar la documentació a la policia.

40. Causar danys a béns mobles o immobles d'ús públic o privats que siguin a la via pública.

41. Escalar edificis o monuments sense autorització quan hi hagi risc que s'hi ocasionin danys.

42. La remoció de tanques, encintats o altres elements fixos o mòbils col·locats per les forces i cossos de seguretat per delimitar perímetres de seguretat.

43. Deixar lliures o en condicions de causar danys animals ferotges, així com abandonar animals domèstics en condicions en què pugui perillar la seva vida.

44. El consum d'alcohol en llocs públics quan pertorbi greument la tranquil·litat ciutadana.

stats