Comença la campanya de la renda: Què cal saber?

La declaració de l'IRPF d'aquest any és la primera de la rebaixa del govern del PP i entra en funcionament una nova aplicació

La campanya de la renda arriba de nou. A partir d'aquest dimecres 6 d'abril ja es pot presentar la declaració, que aquest any incorpora la la rebaixa a l'IRPF que va aprovar el govern del PP. A més, aquest any es posa en marxa una nova aplicació per facilitar la presentació de la declaració als contribuents. També hi ha algunes modificacions en les deduccions, per exemple, la del lloguer. Analitzem els aspectes bàsics de la declaració:

Novetats

 • Nova tarifa: Es redueixen el nombre de trams de la part estatal de set a cinc, i els tipus marginals. El màxim és del 45% i el mínim, del 19%.
 • Se suprimeix la deducció per lloguer: Desapareix la deducció estatal per lloguer d'habitatge per a tots aquells que van signar el contracte de lloguer a partir del 2015. Els que tenen el contracte anterior poden seguir amb la deducció del 10,05%, sempre que la seva base imposable sigui inferior a 24.107,20 euros. Això no afecta les deduccions de les comunitats autònomes.
 • Més tributació del sòl i els immobles: Augmenta la imputació de les rendes immobiliàries. Els immobles urbans no llogats ni afectats per activitats econòmiques i el sòl no edificat generen una renda a efectes fiscals del 2% del seu valor cadastral –l'1,1%, si el valor va ser revisat a partir del gener del 1994.
 • Noves deduccions per a les famílies: El mínim personal passa de 5.151 a 5.500 euros. També augmenten els mínims per descendents i ascendents. Per exemple, el mínim del primer fill passa de 1.836 a 2.400 euros. També hi ha les ajudes socials en forma d'impostos negatius, però els que les van cobrar anticipadament no podran reduir-les de la declaració.
 • Baixa el límit dels plans de pensions: Amb la reforma fiscal la quantitat que es pot aportar a plans de pensions baixa de 10.000 a 8.000 euros, sempre que no superi el 30% dels rendiments del treball i activitats econòmiques.
 • Limitació de l'exempció d' indemnització per acomiadament: L'exempció només afecta les indemnitzacions de menys de 180.000 euros, a excepció d'expedients de regulació o acomiadaments col·lectius que s'hagin iniciat abans de l'1 d'agost del 2014.
 • Millora de les deduccions per donacions: Es podrà desgravar el 50% dels 150 primers euros donats a ONG i fundacions i un 27,5% de la resta d'aportacions, percentatge que arriba al 32,5% si la quantitat donada a una mateixa ONG no ha disminuït en cadascun dels tres darrers anys.

Informació pràctica

 • Terminis: La campanya comença el 6 d'abril. A partir d'aquesta data es pot presentar per internet tant l'esborrany com la declaració. La declaració presencial començarà el 10 de maig i es podrà fer fins al 30 de juny.
 • Fins quan hi ha temps: Fins al 30 de juny, però les declaracions que toqui pagar i es domicilien, el termini acaba el 25 de juny, llevat que només es domiciliï el segon termini, que es podrà confirmar i presentar fins al 30 de juny. Els contribuents poden fraccionar el pagament en dos terminis, el primer del 60% i el segon, del 40%, que s'haurà de pagar abans del 7 de novembre.
 • Com es pot obtenir l'esborrany: L'Agència Tributària l'envia per correu als contribuents que el van demanar. Però també es pot obtenir per internet amb el número d'identificació fiscal i l'import de la casella 490 de la declaració del 2014. L'Agència Tributària envia en aquest cas un SMS amb el nombre de registre que permet accedir a les dades fiscals o l'esborrany.
 • Què es Renta Web?: Un nou sistema per accedir a la seu electrònica de l'Agència Tributària. A través d'aquesta eina es pot accedir a l'esborrany i fer la declaració sense haver de descarregar el programa PADRE. Però no tots els contribuents poden fer-ho. Els que declaren renda d'activitats econòmiques –bàsicament, autònoms, professionals i petits empresaris– no podran fer-ho.
 • Qui ha de declarar?: Els que tinguin uns rendiments íntegres per sota de 22.000 euros no estan obligats a declarar si aquests ingressos són d'un sol pagador. Si hi ha més d'un pagador, la suma dels ingressos del segon i els següents no pot superar els 1.500 euros. També estan obligats a declarar els que, amb rendes del treball inferiors als 22.000 euros, s'apliquin deduccions per inversió en habitatge, comptes d'estalvi empresa, doble imposició internacional i reduccions de la base imposable per aportacions a plans de pensions, mútues de previsió social, plans de previsió assegurats, o patrimonis protegits de persones amb discapacitat.

Més continguts de