Montoro forçarà una pujada dels preus del cadastre

Els pressupostos del 2018 oculten una reforma que pot tenir un impacte fiscal per als ciutadans

El projecte de llei de pressupostos de l’Estat sempre incorpora alguna carta amagada. En aquesta ocasió, el projecte de pressupostos per al 2018 que va presentar dimarts el ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, inclou una reforma de la llei del cadastre que pot tenir repercussió fiscal per als ciutadans. Una mesura que queda sepultada a la disposició final 18a del projecte de llei.

Bàsicament la modificació de la norma pretén que el cadastre reculli el valor de mercat dels immobles. Malgrat les revisions periòdiques que es fan del cadastre, el cert és que el valor que dona als immobles fins ara sempre havia estat bastant per sota del preu de mercat. Ara s’inclou el del mercat quan el preu de l’habitatge va precisament a l’alça.

“La direcció general del Cadastre estimarà de manera objectiva, per a cada bé immoble i a partir de les dades que té el cadastre, el seu valor de mercat”, indica el redactat del projecte de pressupostos, que encara s’ha d’aprovar al Congrés. I fins i tot indica com s’ha de calcular: el preu de mercat serà el que resulti de l’anàlisi dels preus comunicats pels fedataris públics -els notaris- en les transaccions immobiliàries efectuades, contrastant-los amb les altres fonts d’informació que es disposin.

El ministeri va publicar ahir una nota en la qual nega que aquesta novetat tingui repercussions fiscals perquè, assegura, “el valor cadastral no s’altera i és l’únic que serveix per calcular l’IBI”. “En cap cas suposarà una pujada de cap impost, aquesta potestat només la tenen els ajuntaments”, diu el ministeri, que assegura que la mesura s’ha pres per “enfortir la seguretat jurídica i la transparència”, i assegura que serà una “eina útil per controlar el frau”.

Però els experts no ho veuen igual. Montse Hernández, advocada i economista del despatx Martínez Comín i professora associada de dret financer i tributari de la UPF, Montse Hernández, considera que aquests canvis a la llei del cadastre poden tenir “repercussió fiscal”. Hernández critica, com a jurista, el sistema utilitzat pel govern espanyol per reformar la llei del cadastre. “És utilitzar la llei de pressupostos per a altres coses”, diu.

Però a més, indica, “la conseqüència és que també podria afectar l’impost de béns immobles i l’impost de successions”, diu. De fet, el ministeri d’Hisenda reconeix que la principal utilitat del cadastre és calcular impostos. “La finalitat originària del cadastre és de caràcter tributària, proporcionar la informació necessària per a la gestió, la recaptació i control de diverses figures impositives de les administracions estatal, autonòmica i local”, diu el ministeri en la seva pàgina web el ministeri. Montse Hernández creu que la reforma podria comportar “un augment de la base imposable” d’alguns tributs.

Impostos afectats

El cadastre serveix de referència per a diferents impostos. Per exemple, per a l’impost de béns immobles (IBI). Com explica el mateix ministeri d’Hisenda, “la seva base imposable està constituïda pel valor cadastral dels immobles”, malgrat que els ajuntaments tenen marge per jugar amb les bonificacions.

Un altre impost afectat és el de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut com a plusvàlua municipal. La base imposable d’aquest impost, que es paga quan es ven un pis, és l’aplicació del percentatge aprovat per l’ajuntament corresponent sobre el valor del cadastre.

El valor cadastral també pot afectar l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). En aquest cas no afecta l’habitatge habitual, però sí que pot afectar altres immobles, ja que s’ha d’imputar com a renda, amb caràcter general, el 2% del valor cadastral dels immobles o un 1,1% en el cas dels municipis on s’hagi revisat en els 10 anys anteriors. També pot afectar el valor cadastral, d’una manera més indirecta, a l’impost sobre el patrimoni i a l’impost de successions i transmissions patrimonials.

LES CLAUS

1. Què diu el projecte de llei de pressupostos?

El projecte de llei -que no s’ha aprovat perquè el PP encara no té prou suports- incorpora en una disposició final una reforma de la llei del cadastre. Aquesta reforma inclou com a principal novetat que el cadastre farà una valoració de mercat de cada immoble.

2. Què argumenta el ministeri d’Hisenda?

El ministeri de Cristóbal Montoro assegura que aquest informe del preu de mercat dels diferents immobles no afectarà l’impost de béns immobles, perquè assegura que el valor cadastral no s’altera. A més, assegura que és un impost municipal que és potestat dels ajuntaments. Segons Hisenda, conèixer el valor de mercat dels immobles donarà més transparència al sector i, a més, ajudarà a evitar el frau.

3. A quins impostos afecta el valor cadastral?

Principalment a l’IBI, perquè la seva base imposable es calcula en funció del valor cadastral. Però també afecta altres impostos, com les plusvàlues municipals, que es paguen quan es ven un pis o una casa. Altres impostos que pot afectar són el de la renda (IRPF) -l’habitatge habitual n’està exempt, però no altres immobles que pugui tenir el declarant- i l’impost sobre el patrimoni, i també pot tenir un impacte en l’impost de successions i transmissions patrimonials.