ANÀLISI
Economia 10/09/2017

Quin tipus d'empresa creix més?

"Per comprovar si la mida d’una empresa influeix en la seva capacitat de competir, he decidit mirar què passa a les pimes catalanes"

2 min
Les empreses mitjanes mostren un millor comportament que les petites, segons les dades que elles mateixes publiquen al registre mercantil.

Assessor financerEl desenvolupament econòmic es pot construir sobre diferents bases. Tot i que, segons molta gent, vivim en una “economia de serveis”, no es pot entendre la situació actual de Catalunya sense la seva indústria, tradicionalment un dels principals motors del desenvolupament del país.

Sovint es veuen comentaris sobre la falta de productivitat de l’economia catalana, i es diu que aquest problema en bona mesura es deu al petit volum de les empreses. Per comprovar si la mida d’una empresa influeix en la seva capacitat de competir, he decidit mirar què passa a les pimes catalanes. En concret, he mirat la facturació i el nombre de treballadors de les empreses industrials a Catalunya, agafant com a base els comptes anuals individuals dipositats al Registre Mercantil els anys 2009 (inici de la crisi) i 2015 (últim disponible en aquest moment). Els he separat en dos grups segons el nombre de treballadors el 2015: petites empreses, amb entre 11 i 50 treballadors, i mitjanes empreses, amb entre 51 i 250 treballadors.

En el segment de les petites empreses, n’he trobat 3.438 l’any 2015, amb un total de facturació de 16.809 milions i 77.019 treballadors. D’empreses industrials mitjanes n’hi ha 886, amb una facturació total de 29.075 milions i 94.033 treballadors. Veiem que aparentment hi ha un efecte d’economia d’escala, ja que la facturació per treballador és de 309.210 euros en les mitjanes, i de 218.246 euros en les petites empreses, una diferència francament significativa.

Com que sembla que la mida importa, he mirat també les taxes de creixement dels dos grups i he vist que les petites empreses han crescut un 4,6% anual en facturació en els sis anys, amb pràcticament el mateix nombre de treballadors. Les empreses mitjanes han crescut un 4,1% anual, igualment amb el mateix nombre de treballadors. I és interessant de veure que 145 de les 886 empreses mitjanes eren empreses petites l’any 2009. En canvi, només 18 empreses han baixat de mitjanes a petites.

Empreses més grans: el repte pendent

A la taula que acompanya aquest article hi agrupo les empreses segons la seva taxa de creixement de facturació, distingint entre empreses amb creixement significatiu (superior al 4% anual), estancades (entre -1% i 4%) i en declivi (inferior al -1%).

Mirant els sectors d’activitat de les empreses que creixen més, no n’hi ha cap que destaqui particularment. Hi ha empreses d’alimentació, químiques, auxiliar d’automoció i fins i tot alguna empresa tèxtil entre els que creixen més. Aparentment és més rellevant la capacitat de l’equip de direcció de cada empresa que el sector en què es mou.

Considerant que el PIB català ha crescut anualment un 0,6% de mitjana entre el 2009 i el 2015, arribem a la conclusió que en general les pimes industrials a Catalunya s’han mostrat capaces de créixer per sobre del creixement del PIB. Tanmateix, es fa palès que les empreses mitjanes mostren un comportament més bo que les petites, cosa que hauria d’incentivar els empresaris a implementar estratègies de creixement, ja sigui de manera orgànica o per via d’adquisicions o fusions.

stats