Espanyol
Esports  /  Futbol 01/12/2010

Tot a punt per la Junta General d'Accionistes

Un dels punts més destacats i que ha generat més controvèrsia en les darreres setmanes serà el 3r punt: l'ampliació de capital, per alleugerar el dèficit del club

Redacció
1 min

BarcelonaDijous 2 de desembre se celebrarà a l'Auditori de la Fira de Cornellà, la Junta General de Accionistes del RCD Espanyol. Tots els accionistes del club repassaran i votaran la gestió de l'actual Consell d'Administració.

L'ordre del dia, segons ha informat el club, és el següent:

1.- Informe del President.

2.- Examen i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anyals i de l'Informe de Gestió, així com de la gestió del Consell d'Administració i proposta d'aplicació del resultat; tot això pel que fa a l'exercici social tancat el 30 de juny de 2010.

3.- Aprovar l'ampliació del capital social en la xifra de fins a 12.000.108,09 euros, mitjançant l'emissió i posada en circulació de 199.665 noves accions ordinàries, de valor nominal 60,10121 euros cadascuna d'elles, representades mitjançant títols nominatius, i delegar en el Consell d'Administració, de conformitat amb el que disposa l'article 297.1.a) de la Llei de Societats de Capital, la facultat de senyalar la data en la que s’hagi de dur a efecte l'ampliació de capital acordada i fixar les condicions de l’augment de capital en tot el que no s’hagi previst a l'acord corresponent en particular la d’atorgar nova redacció als articles 5 i 6 dels Estatuts Socials i, si escau, renumerar les accions.

4.- Reelecció i nomenament de President i membres del Consell d'Administració.

5.- Modificació de l'article 20 dels Estatuts Socials, relatiu a les reunions de les Juntes Generals.

6.- Reelecció o nomenament de l’auditors de comptes.

7.- Autorització al Consell d'Administració per a l'execució, desenvolupament, interpretació i esmena dels acords que s'adoptin per la Junta, així com per substituir les facultats que rebi de la Junta i concessió de facultats per a elevació a públic d'aquests.

stats