El curs escolar començarà el 12 de setembre

Les classes començaran el 14 de setembre a batxillerat i als cicles formatius

El curs escolar començarà el 12 de setembre a segon cicle d'infantil, primària i ESO, segons una ordre de la conselleria d'Ensenyament publicada aquest dimarts al 'Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya'. A batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà i grau superior de formació professional inicial i d'arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà, el curs de preparació per incorporar-se als cicles formatius de grau superior i a la resta d'ensenyaments de règim especial –llevat de les escoles oficials d'idiomes– les classes començaran el 14 de setembre.

Les classes en els ensenyaments de centres i aules de formació d'adults començaran no més tard del 19 de setembre i les de les escoles oficials d'idiomes no més tard del 26 de setembre, segons estipula l'ordre de calendari escolar per als centres educatius no universitaris .

Els centres podran programar per a l'alumnat que inicia segon cicle d'infantil, amb l'autorització prèvia del director dels serveis territorials, un inici de les classes gradual que, començant el 12 de setembre, no vagi més enllà del 14 de setembre i comporti un mínim d'1,5 hores de permanència seguida al centre.

Els directors dels serveis territorials, per circumstàncies concretes d'organització d'un centre, poden autoritzar l'endarreriment de la data d'inici de les classes, però es vetllarà perquè, a excepció de causes de força major, el començament no superi la data límit del 19 de setembre.

Vacances
Les classes del curs escolar 2018-2019 finalitzaran el 21 de juny, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i de la formació professional, que ho faran d'acord amb la seva programació acadèmica. Les vacances escolars seran entre el 22 de desembre i el 7 de gener, ambdós inclosos, i les de Setmana Santa entre el 13 i el 22 d'abril, ambdós inclosos.

L'ordre assenyala que tenen consideració de festius els que determini la conselleria de Treball, Afers Socials i Família i els dos dies de festa local, així com els tres dies de lliure disposició que poden establir els centres, que es distribuiran equitativament entre els tres trimestres .