Societat 16/01/2019

La Sindicatura de Comptes detecta irregularitats en les subvencions de la DGAIA

Demana que se supervisin els criteris d'adjudicació i justificació de les subvencions rebudes

Acn
3 min
Entrada de la Sindicatura de Comptes, a Barcelona

BarcelonaLa Sindicatura de Comptes ha detectat diverses irregularitats en la concessió, avaluació i justificació de subvencions i prestacions econòmiques donades per la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) durant el 2016 –any en que Ricard Calvo estava al capdavant d'aquesta direcció– que van sumar prop de 26 milions d'euros en transferències a famílies, institucions sense ànim de lucre i altres ens corporatius per atendre menors en situació de risc, tutelats per la Generalitat o extutelats.

El càlcul de les quanties atorgades a les entitats beneficiàries de les subvencions en règim de concurrència va introduir criteris que no estaven previstos o eren contraris als previstos en les bases de la convocatòria. Així mateix, en algun cas es van aplicar criteris de càlcul que no eren directament proporcionals a la puntuació obtinguda després de la valoració de les sol·licituds, contràriament al que exigien les bases. En l’anàlisi dels documents de càlcul que justificaven els imports de la subvenció atorgada a les entitats, la Sindicatura ha detectat errors que posen de manifest debilitats en els circuits interns. Els errors detectats afecten catorze accions subvencionades, dutes a terme per vuit entitats beneficiàries.

Les despeses més significatives imputades en els comptes justificatius de les activitats subvencionades eren les corresponents a les retribucions del personal adscrit al desenvolupament de l’acció finançada. Entre la sol·licitud inicial i la justificació final, el detall de treballadors imputats a l’acció i/o els percentatges de dedicació a l’activitat varien sensiblement. En un cas, es va imputar com a cost de l’acció les nòmines de dos treballadors que fins aleshores no havien participat en l’activitat i que corresponien al mes d’agost, en el qual l’activitat subvencionada no es va desenvolupar.

Part dels comptes justificatius i dels justificants acreditatius de les despeses imputades als projectes subvencionats van ser presentats per les entitats beneficiàries amb posterioritat a la data límit del termini de presentació dels documents.

L’any 2016 la DGAIA va concedir dues subvencions de forma directa per un total de 36.000 euros. La documentació justificativa aportada no inclou la memòria explicativa del compliment de l’activitat finançada i en un dels dos casos tampoc no inclou la liquidació definitiva de l’activitat, exigides en les resolucions de concessió de les subvencions.

Pel que fa a les prestacions per a menors d’edat en situació de risc, els expedients de concessió d’aquests ajuts no inclouen els informes semestrals de seguiment del compromís socioeducatiu subscrit en relació amb els menors. En la majoria dels casos, l’informe dels equips de seguiment del menor és anual i coincideix amb el termini de venciment del compromís subscrit o la pròrroga formalitzada. Cal tenir en compte que la normativa disposa que la prestació abonada per la DGAIA està subjecta a la vigència del compromís socioeducatiu i al seu compliment.

Quant a les prestacions per a joves extutelats, la fiscalització ha posat de manifest mancances en la comprovació i l’evidència del compliment del requisit dels ingressos de l’activitat laboral per ser beneficiari de la prestació o de la residència legal efectiva a Catalunya. D’altra banda, en set dels quinze expedients analitzats no hi ha constància de la revisió periòdica dels criteris d’avaluació dels objectius i activitats previstos en el pla individual de treball subscrit amb el jove, o bé aquesta avaluació es va realitzar amb una periodicitat superior a la que s’hi establia.

La Sindicatura formula cinc recomanacions que podrien contribuir a millorar els fets assenyalats en l’informe, i que fan referència a la valoració de les sol·licituds de subvencions, al control de les despeses subvencionades quan també són finançades amb fons propis o amb altres subvencions, al control dels programes i les actuacions subvencionades, a la valoració de la situació de necessitat dels beneficiaris de prestacions socials i a la possibilitat de fer auditories per verificar el compliment dels compromisos contractuals en el cas de la gestió dels joves extutelats.

stats