JxCat al·lega que el recurs contra la investidura és un “abús de dret” i “extralimita” les funcions del TC

Demana que no s’admeti la petició de Rajoy perquè Puigdemont “no té causes d’inelegibilitat”

El grup parlamentari de JxCat ha presentat aquest dilluns les seves al·legacions contra el recurs que va interposar el govern espanyol davant el Tribunal Constitucional (TC) per evitar la sessió d’investidura amb Carles Puigdemont com a candidat a president de la Generalitat. A l’escrit, els diputats demanen que no s’admeti a tràmit el recurs perquè implicaria mesures com l’anul·lació del ple d’investidura, que consideren “preventives” sense necessitat, que suposarien “un abús de dret” per part del govern espanyol, i que el TC estaria “extralimitant” les seves funcions. Per a JxCat, el recurs no té cabuda perquè Puigdemont “no té causes d’inelegibilitat” i impedir la votació al ple “vulneraria drets” del candidat i dels diputats.

Les al·legacions presentades aquest divendres –l'últim dia del termini establert pel TC- retreuen que establir mesures cautelars com la suspensió de la investidura derivada de l’acceptació a tràmit del recurs de l’Estat suposaria decretar “una impugnació preventiva, fonamentada en situacions hipotètiques i basada en meres presumpcions que vulneren l'article 23 de la Constitució”.

Per a JxCat, l’acord del consell de ministres “basa la seva impugnació en l'apreciació que, al seu entendre, la proposta del president del Parlament de Catalunya de sotmetre al debat d'investidura Puigdemont és contrària a la Constitució perquè no disposa de tots els drets necessaris per a l'accés al càrrec de president de la Generalitat”. Això, per al grup parlamentari “nega el dret de participar en aquesta sessió d'investidura de la forma prevista pel reglament del Parlament català” a tots els diputats. En aquest sentit, esmenta i aprofita els arguments que va aportar el Consell d’Estat per recomanar al govern espanyol que no presentés el recurs al TC.

A més, JxCat al·lega que Carles Puigdemont, ara mateix, és perfectament elegible amb la llei i les circumstàncies que l’envolten a la mà. “L'article 6.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General disposa que són inelegibles els condemnats per sentència ferma a pena privativa de llibertat i els condemnats per sentència, encara que no sigui ferma, per delictes de rebel·lió, de terrorisme, contra l'administració pública o contra les institucions de l'Estat quan aquesta sentència hagi establert la pena d'inhabilitació per a l'exercici del dret de sufragi passiu o la d'inhabilitació absoluta o especial o de suspensió per a ocupació o càrrec públic en els termes previstos en la legislació penal”. “La Junta Electoral Central ha reiteradament declarat que no cap una interpretació extensiva de les causes d'inelegibilitat”, sentencien a l’escrit.

I és que per al grup parlamentari les mesures que pretén el govern espanyol no són adients perquè la presentació d’un recurs com aquest, al·leguen, es pot portar a terme “sempre que la suspensió no ocasioni pertorbació greu a un interès constitucionalment protegit, ni als drets fonamentals o llibertats d'una altra persona”. Això, però, no passaria en aquest cas, segons JxCat, que considera que “comportaria la vulneració greu del dret fonamental dels diputats a exercir els càrrecs i funcions públiques en condicions d'igualtat, sense pertorbacions il·legítimes, amb els requisits assenyalats en les lleis, circumstància que impossibilita l'adopció de la mesura cautelar”.

D’altra banda, JxCat al·lega també que la impugnació, admissió a tràmit i subsegüent suspensió de la investidura de Puigdemont “constitueix un abús de dret per part del president del govern de l'Estat, que incorre en una manifesta desviació de poder en utilitzar aquest privilegi processal per a finalitats preventives i alienes a l'objecte propi del control de constitucionalitat de l'acte recorregut i de forma desproporcionada per impedir, sense motivar-ho, la proposta del president del Parlament de candidat a president de la Generalitat”. “Efectivament, resulta sens dubte desproporcionat, excessiu, contrari a les regles de la bona fe processal perquè excedeix els seus límits i, en definitiva, és abusiu”, afirmen a l’escrit.

I és que, segons el document, el recurs provocaria “el dany injustificat a l'autonomia parlamentària del Parlament de Catalunya, la vulneració dels drets dels diputats, la vulneració de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, del reglament del Parlament, i atemptaria al degut reconeixement dels drets de l'article 23.2 CE, quan altera de forma substancial el procés de formació de la voluntat de la cambra”.

De la mateixa manera, consideren que s’estarien vulnerant els drets de Puigdemont com a candidat tot i ser diputat del Parlament. “No pot restringir-se el dret al sufragi sense una sentència ferma condemnatòria, i aquí hi hauria una vulneració de l'article 3 del protocol I del Conveni Europeu de Drets Humans”, al·leguen. Des de JxCat asseguren que la suspensió de la investidura “podria incardinar-se en un tracte discriminatori del Tribunal Constitucional cap a determinades opcions polítiques per causes objectives que es podrien reconduir a l'article 14 CEDH, per ‘opinions polítiques’”.

En aquest sentit, l’escrit també avisa que una admissió a tràmit del recurs i els efectes que comportaria provocaria que el TC “s’extralimités en l'exercici de la funció de control de la constitucionalitat”. “L'ordre d'impedir o paralitzar iniciatives parlamentàries dirigida al president i la mesa d'una assemblea legislativa, d'admetre's, suposaria una clara extralimitació de l'exercici de la funció de control de constitucionalitat, ja que la intervenció del Tribunal implicaria entrar a fiscalitzar l'expressió d'una voluntat política, que és lliure i que pot tenir qualsevol contingut”, conclouen.

Més continguts de