Publicitat
Publicitat

Ensenyament

La desigualtat en els resultats dels immigrants i els nadius a les escoles catalanes és la més alta de l'OCDE

L'alta concentració d'immigrants en alguns centres perjudica els nens d'origen estranger però no els autòctons, segons un estudi de la Fundació Jaume Bofill

L'elevada diferència de resultats escolars entre l'alumnat d'origen immigrant i el nascut a Catalunya "és el problema més greu del sistema educatiu català", segons destaca el director de l'estudi ' PISA 2009: Avaluació de les desigualtats educatives a Catalunya', Ferran Ferrer.

Aquest informe de la Fundació Jaume Bofill analitza les dades de PISA 2009 per a Catalunya i revela, entre altres coses, que l'elevada concentració d'alumnes immigrants en alguns centres "perjudica els resultats dels alumnes immigrants", mentre que els alumnes nadius "no se'n veuen tan afectats".

El resultat mitjà de Catalunya al PISA de 2009 és de 498 punts (la mitjana de l'OCDE és de 500), però l'anàlisi dels resultats per col·lectius revela una diferència de 82 punts entre els resultats de l'alumnat d'origen immigrant i l'alumnat autòcton, la major dels països de l'OCDE que tenen població immigrant a l'escola i només superada per La Rioja (84) en l'anàlisi per comunitats autònomes.

"Tenir molts alumnes immigrants no vol dir tenir pitjors resultats", remarca l'autor de l'estudi, aportant els resultats de Canadà, que té un 24% d'alumnat immigrant (a Catalunya és el 17,5%) i la diferència de resultats entre els autòctons i els estrangers és només de 7 punts.

Tot i que les dades PISA no permeten destriar les causes d'aquesta enorme diferència en el cas català, Ferrer apunta a "factors de política educativa" que permeten una gran concentració d'immigrants en determinats centres i "factors dins de l'aula, on encara es produeixen processos pedagògics poc desitjables que donen poques expectatives d'èxit als alumnes immigrants". 

Una altra de les novetats de l'estudi és que detecta a Catalunya un 13% d'alumnes resilients, molt per sobre que la majoria de països de l'OCDE i que la majoria de comunitats autònomes. S'entén per "alumnat resilient" aquell que té unes condicions socioeconòmiques i d'entorn familiar que pronostiquen un baix rendiment escolar però que, pel contrari, se'n surt i obté bons resultats.

El perfil d'aquests alumnes en el cas català és majoritàriament una noia, nascuda a Catalunya i que no és repetidora, tres factors que es repeteixen de forma significativa entre els alumnes resilients, mentre que la llengua materna o el tipus de centre en el que estudien (públic o privat) no sembla tenir-hi incidència.

Una mostra esbiaixada

Els autors de l'estudi van advertir, amb tot, que la mostra utilitzada per l'OCDE el 2009 per al seu anàlisi a Catalunya va deixar fora un 5,95% dels alumnes que havia d'entrevistar, quan el màxim fixat perquè l'enquesta sigui òptima és del 5%, una deficiència que només es repeteix en el cas de Múrcia i d'algun país més com els Estats Units.

Els alumnes exclosos de la mostra, per decisió dels centres escolars o per la pròpia absència de l'alumne el dia de l'entrevista, són majoritàriament alumnes immigrants o d'entorns socialment desafavorits, que podrien haver fet empitjorar el resultat global de Catalunya. "Vàrem celebrar una millora de resultats al 2009 respecte de l'informe PISA de 2006 que potser no era tal", va advertir el director de la Fundació Jaume Bofill, Ismael Palacín.

Ens han dit adeu

Més continguts de