Economia 29/10/2019

Competència porta als tribunals dos contractes de l'AMB per valor de 350 milions d'euros

L'ACCO considera que les clàusules són restrictives de la competència

Xavier Grau
3 min
Marcel Coderch: “El monopoli del taxi s’acabarà dissolent per ineficient”

BarcelonaL'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha interposat dos recursos davant el jutjat contenciós administratiu contra els acords del consell metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per la licitació de dos contractes de transport de viatgers, segons ha informat aquest dimarts l'ACCO. Els contractes tenen un valor estimat de quasi 350 milions d'euros.

Es tracta de la licitació del transport públic col·lectiu de viatgers entre els barris d'Horta i Gràcia, a Barcelona, i el servei públic de transport col·lectiu de viatgers entre Sant Boi, Barcelona i altres municipis del Baix Llobregat i el Barcelonès. El primer el va aprovar l'AMB el 30 d'abril i el segon el 21 de maig.

L'ACCO fa ús així de les seves facultats per impugnar davant òrgans jurisdiccionals actes de les administracions públiques autonòmica i locals per defensar el manteniment d'una competència efectiva en els mercats.

Prèviament, l’ACCO havia efectuat sengles requeriments previs a la via jurisdiccional, perquè el consell metropolità de l’AMB procedís, en el termini d’un mes, a declarar la nul·litat o, subsidiàriament, a derogar o deixar sense efectes els acords relatius a aquestes licitacions.

L’ACCO considera que els plecs de clàusules administratives i econòmiques particulars i de prescripcions tècniques que regeixen aquestes contractacions contenen previsions altament restrictives de la competència, que limiten de manera greu la concurrència i la competència pel mercat.

En aquestes licitacions s’exigeix un nivell d’experiència prèvia en nombre de quilòmetres recorreguts anuals en transport urbà molt elevat que limita injustificadament el nombre d’operadors que poden participar en les licitacions, indica Competència. A més, diu l'organisme, en cas de presentar-se en forma d’UTE (unió temporal d'empreses), s’exigeix que, com a mínim, una de les empreses que la formen disposi de la totalitat de la referida solvència tècnica, de manera que la possibilitat de concórrer en UTE deixa de configurar-se com una figura procompetitiva (és a dir, no permet presentar-se a la licitació a empreses de reduïdes dimissions que conjuntament ostentin la solvència exigida).

A més, en les licitacions es valora disposar de terrenys per a cotxeres en un determinat radi territorial, cosa que dificulta significativament que empreses no implantades prèviament en el territori els puguin aconseguir. I la competència en termes de preu es troba fortament diluïda, ja que únicament 32 punts sobre 100 fan referència específica a l’oferta econòmica i la fórmula que s’aplica per distribuir aquests 32 punts és molt poc sensible a les baixes presentades pels licitadors, destaca l'ACCO, que considera que el criteri preu en el concurs sigui, a la pràctica, "encara més residual".

Requeriment i crítica a l'AMB

D’altra banda, aquest dimarts l’ACCO ha requerit novament l’AMB perquè declari la nul·litat o derogui o deixi sense efecte l’acord del consell metropolità de l'1 d’octubre d'aquest any, pel qual es va aprovar l’expedient de contractació del servei públic de transport col·lectiu urbà de viatgers en autobús a l’àrea portuària de Barcelona i a la zona d’activitats logístiques (ZAL), així com els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixen la contractació esmentada amb un pressupost màxim de 1,7 milions.

L'ACCO critica que malgrat els requeriments efectuats en relació les anteriors licitacions de servei públic de transport col·lectiu de viatgers," l’AMB insisteix en el fet d’aprovar procediments de contractació regits per les mateixes clàusules problemàtiques des d’una perspectiva de competència i que han estat impugnades per l’ACCO davant la jurisdicció contenciosa administrativa".

Com en els casos anteriors, l’ACCO inicia així els tràmits formals previs a una futura impugnació d’aquesta nova licitació.

stats