Com es prepara la declaració de l'IVA

La sòcia de l'àrea fiscal IMBgrup i fiscalista de capçalera de l'ARA Anna Rossell us aclareix dubtes

Ara
3 min

BarcelonaIVA meritat. Llibre registre de factures expedides / emeses

Al llibre registre de factures expedides s'inscriuran, una per una, les factures emeses de totes les operacions subjectes a IVA. Això implica haver de declarar també les operacions exemptes i d'autoconsum, així com les factures o documents substitutius de rectificació (coneguts també com a 'abonaments').

En el llibre registre de factures expedides es consignaran, ordenades per data (i numeració de factures correlativa):

 • Número i, si n'hi ha, la sèrie.
 • Data d'expedició.
 • Data de realització de les operacions en el cas que sigui diferent de l'anterior.
 • Nom i cognoms, raó social o denominació completa del client / destinatari de la factura.
 • Número d'identificació fiscal (NIF o CIF) del client / destinatari.
 • Base imposable de les operacions.
 • Tipus impositiu aplicat.
 • Quota tributària.

Cal sumar les bases i les quotes que corresponguin a cada tipus impositiu i consignar-les a l'imprès (model 330).

IVA deduïble. Llibre registre de factures rebudes

Al llibre de factures rebudes s'anotaran les factures, justificants comptables i documents de duanes, ordenats per data i numerades correlativament, corresponents a bens adquirits o importats i a serveis rebuts directament relacionats amb el desenvolupament de l'activitat empresarial o professional.

Atès que l'IVA és un impost extremadament formalista, cal que les factures rebudes compleixin amb el que estableix el reglament de facturació (Reial Decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que s'aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturació):

 • Que la factura correspongui a conceptes vinculats a l'activitat econòmica desenvolupada, és a dir, que siguin propis de l'activitat.
 • Que estiguin convenientment justificats: sobre la "justificació", l'administració entén que tan sols es garanteix aquesta justificació si es disposa d'una factura amb els imports correctament desglossats. Per tant, cal tenir present que no es pot deduir l'IVA d'un tiquet.
 • Que estiguin registrats de manera correcta en els llibres de registre corresponents, de manera que l'IVA comptabilitzat en un període quadri amb el que es declari en l'impost liquidat en aquell mateix període.

Cal sumar les bases i les quotes que corresponguin a cada tipus impositiu i consignar-les a l'imprès (model 330).

Resultat de la declaració

De la resta entre les quotes meritades / repercutides i les quotes suportades s'obtindrà el resultat de la liquidació.

Si tenim quotes negatives de declaracions anteriors, també es poden deduir de la quota a pagar.

Resultat positiu: en cas que surti positiva, caldrà ingressar la quota resultant, dins del termini reglamentari (20/10/2014).

Resultat negatiu: si el resultat de la declaració és negatiu, és a dir, les quotes suportades són superiors a les repercutides, la quota negativa queda pendent de compensació per a períodes posteriors, amb la possibilitat de sol·licitar la devolució en el darrer trimestre de l'any (4T) si no s'està inscrit al "registre de devolució mensual".

La declaració (model 303), com i quan es presenta

Des de l'1 de gener de 2014 no es pot adquirir l'imprès a Hisenda ni es pot complimentar a mà. Cal accedir a la pàgina de l'Agència Tributària i complimentar l'imprès 303 des de l'ordinador.

Sigui el resultat positiu o negatiu, cal informar a l'imprès del codi IBAN on es vol carregar / ingressar la quota.

Link: https://www2.agenciatributaria.gob.es/es13/h/ie43030b.html

Presentació en paper (només persones físiques / professionals):

El formulari permet generar un arxiu PDF per presentar-lo en paper que caldrà imprimir i presentar abans del dia 20/10/2014:

 • Si la quota és positiva, es a dir, surt a pagar: a entitats col·laboradores (entitats bancàries).
 • Si la quota és a compensar o zero: a les oficines de l'Agència Tributària.
 • Si la quota és a retornar: a les entitats col·laboradores (entitats bancàries) o a la mateixa Agència Tributària.

Presentació telemàtica:

Es genera el model 303 mitjançant el servei de "seu electrònica" de l'Agència Tributària i es presenta amb PIN24H o Certificat digital.

En ambdós casos, el pagament (quota positiva / a pagar) es pot domiciliar –sempre abans del dia 15– o, superat el dia 15, es presenta amb el codi NRC facilitat per l'entitat bancària.

En el cas de declaració negativa –a compensar o retornar– es pot domiciliar fins al dia 20.

Casos especials

Llibre registre de bens d'inversió.

Per als subjectes passius que hagin regularitzat les deduccions per bens d'inversió a què obliga la regla de la prorrata (subjectes passius que realitzen operacions no exemptes i, alhora, operacions exemptes).

En aquest llibre s'hi registraran:

 • Els bens d'inversió correctament individualitzats.
 • Les dades necessàries per a la identificació de les factures i documents de duanes de cada bé.
 • Per cada bé individualitzat, la data del començament de la seva utilització o entrada en funcionament, la prorrata anual definitiva i la regularització anual de les deduccions, si és el cas.

Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

Als corresponents llibres registre de factures expedides, factures rebudes i bens d'inversió cal fer les anotacions en fulles separades sobre les operacions intracomunitàries dutes a terme en aquell període. Les pàgines, degudament numerades i enquadernades correlativament, formaran el llibre.

Confecció dels llibres registre

Els llibres es poden confeccionar per mitjans electrònics o informàtics. En aquest cas, cal conservar el suport magnètic o òptic durant el període de prescripció.

stats