País Valencià 07/12/2016

Es busca director per a la nova radiotelevisió pública valenciana

Els candidats tenen 30 dies a partir de dijous per presentar els seus projectes per dirigir la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació

Ara
3 min
El consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació s'ha reunit a les instal·lacions de l'antic Canal 9.

ValènciaEl Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat aquest dimecres la resolució adoptada pel president del consell rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, Enrique Soriano, per la qual es convoca el concurs públic per triar la persona que ocuparà el càrrec de director general de la nova radiotelevisió pública valenciana.

Així, malgrat els possibles contratemps judicials que es puguin derivar del judici de l'11 de gener per l'ERO d'extinció de l'antic Canal 9 o de la demanda d'Intersindical per una possible successió d'empreses, se segueixen fent passos per a l'engegada dels nous mitjans de comunicació públics.

Segons consta en l'anunci publicat aquest dimecres al DOGV, els candidats –que tenen 30 dies naturals per presentar-se a partir de demà, dijous– han de ser espanyols o amb nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea. En el cas de nacionals de països no membres de la Unió Europea, el nomenament quedarà condicionat a l'obtenció de la residència legal a Espanya.

Així mateix, han d'estar en possessió, almenys, d'una titulació universitària amb el nivell de grau o equivalent; no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris, ni trobar-se en inhabilitació per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o escala de funcionari, o per exercir funcions similars a les quals exercien en el cas del personal laboral, en el qual hauria estat separat o inhabilitat.

En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l'accés a l'ocupació pública.

També han de posseir la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques, acreditar experiència professional en l'àmbit de la comunicació, així com coneixement de castellà i valencià.

Pel que fa als mèrits, es valorarà tenir coneixement d'idiomes diferents dels oficials a la Comunitat Valenciana; tenir formació en l'àmbit de la comunicació –llicenciatures, graus, màsters, postgraus i altres títols i cursos–; comptar amb habilitats de lideratge, dots de comunicació i direcció d'equips, així com de planificació, determinació de prioritats, presa de decisions i solució de conflictes.

A més, han de tenir coneixements en matèria d'igualtat de gènere; tenir coneixement del context econòmic i social, institucional i cultural valencià; tenir experiència professional o en la gestió de mitjans audiovisuals; i tenir publicacions, escrits o audiovisuals, en l'àmbit de la comunicació, especialment audiovisual.

Els interessats hauran de presentar un escrit adreçat a la Corporació Valenciana de Mitjans de comunicació. Ho hauran d'acompanyar de tres sobres tancats, en uns dels quals acreditaran que compleixen els requisits, en un altre inclouran un projecte d'actuació durant els propers tres anys i el tercer sobre comptarà amb un currículum i el certificat de vida laboral.

Les sol·licituds seran analitzades en una primera fase de valoració de mèrits per la comissió de valoració, que seleccionarà com a màxim tres de les propostes que passaran a una segona fase en la qual es faran entrevistes als candidats preseleccionats sobre la base dels projectes presentats.

En la valoració final el projecte suposarà un 60 per cent el currículum, els mèrits un 30 per cent i l'entrevista un 10 per cent. El consell rector haurà de seleccionar, entre els aspirants presentats, una persona per majoria de tres cinquenes parts i, posteriorment, la comissió de les Corts Valencianes haurà d'atorgar la concessió d'idoneïtat per al càrrec per majoria absoluta.

No obstant això, la convocatòria d'aquest concurs podrà declarar-se deserta si la comissió de valoració considera que cap dels candidats s'adeqüa als requisits del lloc.

stats