Pirineus 05/10/2020

Vistiplau de la Generalitat a l'escut heràldic d'Esterri de Cardós

Incorpora una rosa, que representa la flor del roser salvatge, molt present al municipi

Ara Pirineus
2 min
L'escut heràldic d'Esterri de Cardós

Esterri de CardósLa Generalitat ha donat el vistiplau a l'escut heràldic del municipi d'Esterri de Cardós, al Pallars Sobirà, proposat pel mateix Ajuntament. La proposta va ser aprovada prèviament pel consistori i, després d'avaluar-la, el govern l'ha aprovada i ja ho ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i ha inscrit l'escut al Registre del sector públic local de Catalunya del Departament de la Presidència.

Tal com es detalla a la publicació del DOGC, l'escut incorpora una rosa, que representa la flor del roser salvatge, també conegut com a roser de pastor, roser de muntanya o roser de bardissa, abundant al terme municipal. La proposta es va sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies, mitjançant la seva exposició al tauler d'anuncis de la corporació i la seva publicació en el BOP de Lleida, sense que es presentés cap al·legació dins aquest termini. En sessió de 29 d'abril de 2020, el Ple de l'Ajuntament d'Esterri de Cardós va aprovar l'escut heràldic municipal amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació. El 8 de maig, mentrestant, va trametre al Departament de la Presidència un certificat de l'acord d'aprovació definitiva juntament amb la còpia de l'expedient administratiu on figura, entre altres documents, una memòria-informe justificativa de la correcció del blasonament de l'escut que es proposa, els antecedents heràldics, sigil·logràfics, històrics, geogràfics o altres en els quals es fonamenta la proposta i la seva representació gràfica.

L'11 de juny de 2020, la Direcció General d'Administració Local va emetre un informe favorable sobre la correcció de la tramitació del procediment i de la proposta formulada, d'acord amb els criteris fixats en el Decret 139/2007 pel qual es regulen la denominació, els símbols i el registre d'ens locals de Catalunya i amb les normes heràldiques. Finalment, el 14 de setembre de 2020, l'Institut d'Estudis Catalans va emetre un informe favorable sobre la proposta d'escut aprovada per l'Ajuntament.

stats