Publicitat
Publicitat

Com quedarà l'article 135 de la Constitució?

L'acord entre el PP i el PSOE demana estabilitat pressupostària a les administracions i que una llei orgànica fixi el màxim dèficit permès, que serà del 0,4%

L'acord assolit entre el PP i PSOE modificarà l'article 135 de la Constitució espanyola, que fa referència a qüestions econòmiques i de deute públic.

Amb el pacte entre els dos grans partits espanyols, el text de la carta magna en aquest article, un cop s'aprovi la reforma, quedarà d'aquesta manera:

1. Totes les administracions públiques adequaran les seves actuacions al principi d'estabilitat pressupostària.

2. L'Estat i les comunitats autònomes no podran incórrer en un dèficit estructural que superi els marges establerts, si s'escau, per la Unió Europea per als seus estats membres.

Una llei orgànica serà la que fixarà el dèficit estructural màxim permès a l'Estat i les comunitats autònomes en relació amb el seu producte interior brut, mentre que les entitats locals han de presentar equilibri pressupostari.

3. L'Estat i les comunitats hauran d'estar autoritzats per llei per emetre deute públic o contreure crèdit.

Els crèdits per satisfer els interessos i el capital del deute públic de les administracions s'entendran sempre inclosos en l'estat de despeses dels seus pressupostos i el  pagament tindrà prioritat absoluta.

Aquests crèdits no poden ser objecte d'esmenes ni de modificacions mentre s'ajustin a les condicions de la llei d'emissió.

El volum de deute públic del conjunt de les administracions públiques en relació amb el producte interior brut de l'Estat no podrà superar el valor de referència establert en el Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

4. Els límits de dèficit estructural i de volum de deute públic només es poden superar en cas de catàstrofes naturals, recessió econòmica o en situacions d'emergència extraordinària que escapin del control de l'Estat i perjudiquin considerablement la situació financera o la sostenibilitat econòmica o social de l'Estat, apreciades per la majoria absoluta dels membres del Congrés dels Diputats.

5. Una llei orgànica desenvoluparà els principis a què es refereix aquest article, així com la participació, en els procediments respectius, dels òrgans de coordinació institucional entre les administracions públiques en matèria de política fiscal i financera.

En tot cas, ha de regular la distribució dels límits de dèficit i de deute entre les diferents administracions públiques, els supòsits excepcionals de superació dels límits i la forma i termini de correcció de les desviacions que sobre l'un i l'altre es puguin produir.

Igualment, ha de regular la metodologia i el procediment per al càlcul del dèficit estructural i la responsabilitat de cada administració en cas d'incompliment dels objectius d'estabilitat pressupostària.

6. Les comunitats autònomes, d'acord amb els seus respectius estatuts i dins dels límits a què es refereix aquest article, han d'adoptar les disposicions que siguin procedents per a l'aplicació efectiva del principi d'estabilitat en les seves normes i decisions pressupostàries.

En una disposició addicional única s'estableix que la futura llei orgànica ha d'estar aprovada abans del 30 de juny del 2012 i ha d'incloure els mecanismes que permetin el compliment del límit de deute a què es refereix l'article 135.3.

Els límits de dèficit estructural que estableix l'article 135.2 de la Constitució Espanyola entraran en vigor a partir del 2020.

RE

Més continguts de