Gas Natural haurà de pagar 14 milions d’euros a l’Ajuntament per no abonar un impost d’unes obres al Port de Barcelona

Una sentència obliga la companyia a pagar per l'ICIO d'una construcció d'una central tèrmica

Una sentència del tribunal contenciós administratiu de Barcelona ha condemnat Gas Natural a abonar a l'Ajuntament de Barcelona 13,7 milions d'euros per l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per la construcció de la central tèrmica de cicle combinat al port de Barcelona. El jutge desestima el recurs contenciós formulat per la companyia, segons ha informat el consistori.

L'Ajuntament va iniciar actuacions inspectores per a la regularització tributària de l'ICIO per aquesta obra i va constatar que el seu cost inicial era de més de 440 milions d'euros. L'empresa constructora, però, va al·legar que el cost total d'execució havia estat molt inferior. El primer tinent d'alcade, Gerardo Pisarello, ha celebrat que també els tribunals considerin que tothom ha de complir la llei i que "no hi ha d'haver privilegis" entre les grans empreses.

Amb aquesta diferència de costos, l'empresa constructora no va poder acreditar la seva versió amb factures o certificacions, ja que aquesta documentació està en poder dels contractistes -alguns dels quals, amb seu social a l'estranger- i subcontractistes.

Les al·legacions es van resoldre a finals de novembre del 2012, deduint aquelles partides que no havien de formar part del cost d'execució i que sí que havien estat degudament acreditades, a més de les quantitats ingressades a compte juntament amb la sol·licitud de la llicència. La liquidació de l'impost resultant va ser de 13.783.250 euros.

Pisarello ha argumentat que Gas Natural havia valorat aquestes obres en una quantitat "molt inferior" al cost que realment van tenir, i pretenia, així, pagar menys impostos del que li corresponien. El primer tinent d'alcalde ha aplaudit que els tribunals hagin donat la raó a l'Ajuntament. "Veiem que l'aposta que hem fet com a govern de ser ferms també amb les grans empreses és una aposta que té la seva correlació en les decisions del poder judicial", ha apuntat.