Microsites 05/10/2017

Cooperatives: manual d'ús

Per quantes persones ha d’estar constituïda una cooperativa? Poden tenir personal contractat, i amb quines limitacions? Es poden autoregular? Autònoms o règim general? Hi ha subvencions?

2 min
Un treballador en una cooperativa metal·lúrgica de treball associat. Foto: Andrea Bosch

Per quantes persones ha d’estar constituïda una cooperativa?

En la majoria de casos (de treball associat, de serveis o agrària, per exemple) cal un mínim de dues persones físiques. Això sí: en el termini de cinc anys a comptar de la data de la constitució, les cooperatives constituïdes inicialment amb dos socis n’han d’incorporar un tercer que no sigui un soci temporal. En el cas de les cooperatives de consumidors i usuaris calen un mínim de 10 persones físiques sòcies.

Poden tenir personal contractat, i amb quines limitacions?

Sí, poden tenir personal contractat i en general sense limitacions, excepte en el cas de les cooperatives de treball associat: en aquest cas, poden tenir també personal contractat, però el nombre d’hores l’any fetes pels treballadors amb contracte de treball no pot superar el 30% del total d’hores l’any fetes pels socis treballadors.

Es poden autoregular?

Sí: en l’organització del treball, les jornades, el descans setmanal, les festes laborals, les vacances, els permisos, la classificació professional, els criteris retributius —especialment les bestretes laborals—, la mobilitat funcional i geogràfica, les excedències o qualsevol altra causa de suspensió o extinció de la relació de treball cooperatiu, i, en general, en tota matèria vinculada als drets i les obligacions derivats de la prestació de treball pels socis treballadors, sens perjudici de les matèries indisponibles regulades a l’article 132.4 de la Llei 12/2015, de cooperatives.

Autònoms o règim general?

Els socis que treballen a les cooperatives de treball associat poden acollir-se tant al Règim General de la Seguretat Social com al Règim Especial de Treballadors Autònoms. Aquesta opció s’ha de definir als Estatuts socials i serà d’aplicació a tots els socis treballadors com a mínim durant un període de cinc anys.

Els socis de treball de les cooperatives que no són de treball associat han d’estar donats d’alta forçosament al Règim General de la Seguretat Social.

Hi ha subvencions?

A banda de les línies financeres específiques i diversos programes de suport, se subvencionen les cooperatives i societats laborals que incorporin persones com a sòcies treballadores o de treball, amb una quantia variable d’entre 2.000 a 7.000 euros depenent del col·lectiu que es tracti, i que hagin causat alta entre el 17 de juliol de 2016 i el 30 de juny de 2017. Aquestes persones hauran d’haver estat prèviament desocupades o treballadores a l’empresa sol·licitant.

Capitalcoop és un incentiu a les persones sòcies per capitalitzar les cooperatives i les societats laborals. La subvenció finançarà fins al 33,34% de l’import de l’aportació al capital social, no remunerada, amb un màxim de 2.000 euros per soci. L’aportació mínima ha de ser de 4.500 euros, dels quals se n’han d’haver desemborsat efectivament un mínim de 3.000 abans de la sol·licitud de la subvenció. També es pot subvencionar el cost financer associat a un préstec per aquesta aportació a capital social.

stats