Societat 09/07/2018

Adeu a les notes del 0 al 10 a l'ESO: les notes s'avaluaran ara per competències

S'utilitzaran puntuacions qualitatives i no quantitatives, com ja es fa a la primària

Ara
2 min
Alumnes de sisè de l'escola Montseny de Breda, els primers en quedar-se al poble a fer l'ESO / ACN

BarcelonaLes notes dels alumnes d'ESO deixaran de ser quantitatives de 0 a 10 i passaran a ser qualitatives a partir del curs vinent, 2018-19, per adequar-les al currículum de competències bàsiques. El 'Diari Oficial de la Generalitat' (DOGC) publica avui l'ordre que determina el procediment, els documents i els requisits del procés d'avaluació a l'ESO a partir del pròxim curs.

Segons l'ordre, per qualificar les competències dels alumnes s'usaran les qualificacions 'no assoliment' (NA, en les seves sigles en català), 'assoliment satisfactori' (AS), 'assoliment notable' (AN) i 'assoliment excel·lent' (AE), tal com es fa ara a la primària.

Amb aquesta modificació, Ensenyament ha informat que pretén adequar l'avaluació al currículum per competències bàsiques, donar continuïtat a l'avaluació de primària i coherència al caràcter competencial del currículum durant tot l'ensenyament obligatori.

Una altra novetat que apareix a l'ordre fa referència a l'avaluació dels àmbits transversals, atès que algunes competències d'aquests àmbits es treballaran des de diverses matèries i seran avaluades conjuntament per tots els professors. Es tracta de les competències de l'àmbit digital i de l'àmbit personal i social, relacionades amb aspectes de creixement i aprenentatge de l'alumne.

El pes de tot l'equip de professors

La nova normativa preveu que l'equip docent haurà d'actuar com a òrgan col·legiat en tot el procés d'avaluació i en l'adopció de les decisions que resultin. Així, per saber si l'alumne passa de curs, l'equip docent haurà d'adoptar les decisions per consens i, en cas que no s'hi arribi, per majoria simple. En cas d'empat, el vot del tutor serà diriment.

L'equip docent serà també el responsable d'informar per escrit els alumnes i els pares o tutors legals dels resultats de l'avaluació de final de curs. Aquesta informació haurà de contenir, almenys, les valoracions sobre el grau de consecució de les competències, la decisió sobre el pas de curs o la superació de l'etapa, i el consell orientador amb les recomanacions de l'equip docent, que contindrà l'orientació sobre l'itinerari formatiu i, en el seu cas, recomanacions sobre mesures de suport per al curs següent.

Quan s'acabi l'etapa obligatòria, el consell orientador també inclourà una orientació específica en relació amb l'itinerari en l'ensenyament postobligatòria o professionalitzador.

Segons els requisits per a l'obtenció del títol de l'ESO establerts en el Decret 187/2015, de 25 d'agost, l'alumne supera l'etapa quan assoleixi les competències dels àmbits associats a les matèries i les dels àmbits transversals. L'equip docent pot decidir que un alumne obtingui el títol encara que tingui avaluació negativa en una matèria o dos que no siguin simultàniament llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques.

stats